Kalendervisning:

Uke 42, 16.10.2017 - 22.10.2017

20.10 - 12:00
22.10 - 15:00
Dag 2

Trygt Sápmi! Oadjebas Sápmi! Jasskis Sábme! Jearsoes Saepmie!

Guktie jearsoes sijjieh sjugniedidh saemien maanide jïh noeride? Mij raaktan akte raaste jïh akte daaresjimmie? Guktie ovvaajteles dåemiedimmiem heerredidh? Jïh maam edtja darjodh gosse daaresjimmieh sjugniehtuvvieh?

Les mer
20.10 - 12:00
22.10 - 15:00
Dag 3

Trygt Sápmi! Oadjebas Sápmi! Jasskis Sábme! Jearsoes Saepmie!

Guktie jearsoes sijjieh sjugniedidh saemien maanide jïh noeride? Mij raaktan akte raaste jïh akte daaresjimmie? Guktie ovvaajteles dåemiedimmiem heerredidh? Jïh maam edtja darjodh gosse daaresjimmieh sjugniehtuvvieh?

Les mer

Uke 43, 23.10.2017 - 29.10.2017

Uke 45, 06.11.2017 - 12.11.2017

06.11 - 13:00
07.11 - 14:00
Dag 1

Fagkurs i stedsnavnregistrering

Kursets innhold er blant annet hvordan forberede seg før man oppsøker informanter, hvordan finne gode informanter, spørreteknikker, hvilken info om navnet som ønskes, bøyning, betydning, tradisjoner knyttet til navnet, hvordan kartfeste digitalt og på papirkart, UTM-soner, forklare Sametingets registreringsskjema.

Les mer
06.11 - 13:00
07.11 - 14:00
Dag 2

Fagkurs i stedsnavnregistrering

Kursets innhold er blant annet hvordan forberede seg før man oppsøker informanter, hvordan finne gode informanter, spørreteknikker, hvilken info om navnet som ønskes, bøyning, betydning, tradisjoner knyttet til navnet, hvordan kartfeste digitalt og på papirkart, UTM-soner, forklare Sametingets registreringsskjema.

Les mer
09.11 - 10:00

Kultuvreraerien jaepiekonferanse 2017: Saemien Sikne

Mah dïhte saemien lea jååhkesjamme goh akte bielie dehtie nasjonaale soptsesistie? Gubpede dïhte nænnoes politihkeles eadtjohkevoete saemien tjeahposne båata? Kultuvreraerie jïh Saemiedigkie vihkeles gyhtjelassh biejjieöörnegasse biejieh jaepiekonferansesne 2017. Gyhtjelassh ïedtjem utnieh dovne nöörjen jïh saemien tjeahpoe- jïh kultuvreaktööride.

Les mer

Uke 46, 13.11.2017 - 19.11.2017

Uke 47, 20.11.2017 - 26.11.2017

Uke 49, 04.12.2017 - 10.12.2017

04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 1
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 2
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 3
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 4
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 5

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!