Stipende

Gïeleskreejremestipende learoehkidie jåarhkeskuvlesne mah saemienööhpehtimmiem veeljieh

Saemiedigkie gïeleskreejremestipendem vadta learoehkidie jåarhkeskuvlesne mej saemien goh faage jåarhkeskuvlesne.

Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Gïele
Søknadsfrist: 31.03.2017 23:59

Dåarjoe

Prosjekth jïh evtiedimmiebarkoe maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem vadta maanagïertide mah eadtjohkelaakan berkieh saemien gïelh maanagïertesne nænnoestehtedh jïh evtiedidh.

Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Maanagïerte
Søknadsfrist: 01.06.2017 23:59

Kultuvrejielemh

Saemien kultuvrejielemh leah tjïelkestamme goh sïelth jïh jeatjah aktöörh mah darjoeh jïh duekieh kultuvrelle dorjesh goh vaaroeh jallh dïenesjh.

Næringer / Kultur

Tseegkemedåarjoe: Kultuvrejieleme

Maahtah tseegkemedåarjoem ohtsedh 1. boelhkese: Åestije-, jïh dorjese/dïenesjefokuse jïh/jallh 2. boelhkese: Evtiedimmie- jïh sjïdtedimmieboelhkese.

Næringer / Jieleme

Tseegkemedåarjoe: Saemien fealadasse

Maahtah tseegkemedåarjoem ohtsedh 1.boelhkese: åestije-, jïh dorjese/dïenesjefokuse jïh/jallh 2.boelhkese: evtiedimmie- jïh sjïdtedimmieboelhkese

Næringer

Tseegkemedåarjoe: Kombinasjovne- jïh miehtjiesjieleme

Maahtah tseegkemedåarjoen bïjre ohtsedh 1. boelhkese: Åestije-, jïh dorjese/dïenesjefokuse jïh/jallh 2. boelhkese: Evtiedimmie- jïh sjïdtemeboelhke.

Jieleme

Jielemelatjkoe duadtan

Saemiedigkie ulmine åtna duedtie edtja evtiesovvedh goh akte båetijen aajkan stuvreme jïh fryöjstehke jieleme saemien dajvine. Akte dejstie Saemiedigkien vihkielommes dïrregijstie juktie duedtiem evtiedidh lea Jielemelatjkose duadtan man bijre duedtiesiebrieh jïh Saemiedigkie seamadieh. Jielemelatjkosne gellie ovmessie dåarjoeöörnegh.

Jieleme

Saemien fealadasse

Saemien fealadasse lea tjïelkestamme goh fealadasse gusnie saemien kultuvrebiehkieh leah akte vihkeles bielie gïehtelimmeste

Jieleme

Aalkoejielemh

Ulmie dåarjoeöörneginie lea marijne jielemh, båatsoem jïh jåartaburriem evtiedidh goh vihkeles kultuvreguedtijh jïh fasseldæjjah saemien dajvine

Jieleme

Saemien gïelelïerehtimmie maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem maanagïertide vadta mah saemien gïelelïerehtimmie vadta aktegsmaanide jallh smaave dåehkide maanijste

Gïele / Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Maanagïerte
Søknadsfrist: 15.09.2017 23:59

Dåarjoe saemien gïeleprosjektide

Dåarjoeöörnegen ulmie lea saemiengïeleldh darjomh evtiedidh voengine ovmessie prosjekti tjïrrh.

Gïele
Søknadsfrist: 01.06.2017 23:59
Søknadsfrist: 01.05.2017 23:59

Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Søknadsfrist: 20.04.2017 23:59

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!