Søknadsfrist: 02.05.2019 23:59

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh?

  • Bertemh
  • Faagebyjresh laavenjostosne maanagïertigujmie saemien maanagïertefaalenassine

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh?

Prioriteradamme prosjekth leah:

  • Pedagogeles ïebnh mah vuesiehtieh guktie saemieh eatnemem gorredieh jïh dam vierhtine nuhtjieh

Man jïjnjem maahta åadtjodh?

Dåarjoen stoeredahke olkese ryöknesåvva buerkiestamme ohtsemen jïh prosjektebuerkiestimmien mietie

Dej veajkoej prosjekte jïh dan åasa-aarvehtse vuesiehtieh lea daerpies vihties ryöknedimmienjoelkedassigujmie, maahta dåarjoem vedtedh ryöknedimmienjoelkedassi mietie juktie learoevierhtieh evtiedidh (Dåarjoe juktie learoevierhtieh evtiedidh Dåarjoenjoelkedassh 2018), dan gåhkese gåarede. Daate faamosne dejtie prosjektide gusnie edtja manuseteekstem evtiedidh mij akte stoerre bielie dorjesistie, goh trygkeme teemagærjetjh, gærjah jallh digitaale lïerehtimmievierhtieh.

Govlehtallijh: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57

NB! Mijjieh orre bïevnesh olkese bïejebe orre njoelkedassigujmie 2019 daan dåarjoen bïjre goevten aalkoelisnie.

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!