Dåarjoe saemien gïeleprosjektide

Dåarjoeöörnegen ulmie lea årrojh nuepiem utnieh saemien lïeredh jïh gïelem evtiedidh.

Ræhpas ohtsememierie: Dåarjoeöörnege saemien gïeleprosjektide ræhpas ohtsememieriem åtna gålkoen 1.b. raajan.

Ohtsemh iktemierien gïetesuvvieh. Aervede aamhtesereereme lea medtie 2 askh.

Maahtah dåarjoem åadtjodh daase:

 • Gïeleapplikasjovnh jïh spïelh darjodh jïh/jallh jarkoestidh maanide jïh noeride saemiengïelesne jïh saemiengïelese.
 • Saemienkuvsjh geerve almetjidie.
 • Lohkeme- jïh tjaelemeviehkieöörnegh saamastallije almetjidie.
 • Bijpelejarkoestimmie åarjel- jïh julevsaemien gïelese.
 • Gïeleevtiedimmieråajvarimmieh gïelejarngide mah leah tseegkemeboelhken jïh dåarjoem tseegkemasse åådtjeme.
 • Saemien sijjienommh tjöönghkedh jïh bæjhkoehtidh.
 • Baakoegærjah saemien gïeline darjodh, digitaale vuekieh sjïere prijoriteetem utnieh.
 • Terminologijeprosjekth gusnie ulmie lea orre teermh evtiedidh jallh båeries teermh jieliehtidh.
 • Evtiedimmieprosjekth saemiengïeleldh meedijefaalenasside åvtelen dah stabijle gïehtelimsdåarjoeöörnegh åadtjoeh.
 • Gïelegorredimmieråajvarimmieh jïh hijven gïeleareenah.
 • Evtiedimmie maallijste juktie gïelevierhtieh mah aktene regijovnesne gååvnesieh maehtieh viehkiehtidh gïelelïerehtimmiem bueriedidh.
 • Saemien gïeleråajvarimmieh saemien gïelevåhkoen 2020 sjïekenisnie.

Gïeh maehtieh syökedh:

 • Byögkeles jïh privaate årganisasjovnh/institusjovnh/sïelth
 • Saemien gïelejarngh mah ryöktesth dåarjoem Saemiedigkien budsjedten bijjelen dåastoeh eah maehtieh syökedh. Men ij leah faamosne daejtie:
  • ​​​​​​​Saemien gïelejarngh julev-, åarjel- jïh markasaemien dajvesne maehtieh dåarjoen bïjre syökedh prioriteradimmien nuelesne: «Gïelegorredimmieråajvarimmie jïh hijven gïeleareenah» jïh «Evtiedimmie maallijste ihke gïelevierhtieh mah aktene regijovnesne gååvnesieh maehtieh ektesne viehkiehtidh gïelelïerehtimmiem bueriedidh».
 • Gïelejarngh mah joe leah tseegkemeboelhken jih leah dåarjoem åssjelasse åådtjeme maehtieh syökedh. Dåarjoe ij vadtasovvh juktie orre gïelejarngh tseegkedh.
 • Sïelth, institusjovnh jïh årganisasjovnh mah dåarjoem dåastoeh tjuerieh tjaalasovveme årrodh Enhetsregisterisnie Nöörjesne.

Dan jïjnjem maahtah dåarjojne åadtjodh:

 • Jeenjemes dåarjoe lea 300 000 kråvnaj raajan.
 • Gïeleråajvarimmide saemien gïelevåhkoen 2020 sjïekenisnie maahta raajan 40 000 kråvnah dåarjojne vedtedh.

Daah lissietjaalegh edtjieh ohtsemem fulkedh:

 • Prosjektebuerkiestimmie mesnie daah:
  • Prosjekten ulmie bielieulmiejgujmie
  • Ulmiedåehkie
  • Buerkiestimmie ohtsemasse
  • Faageles sisvege
  • Buerkiestimmiem prosjekten tjïrrehtimmeste soejkesjinie åvtese jïh vuj aaj jaaksoesmierie
  • Guktie gåarede prosjektem tjïrrehtidh /vaahravuarjasjimmie
  • Guktie prosjekte lea utniji sjaavnjoen jïh siebriedahken daerpievoeten mietie
  • Buerkiestimmie guktie prosjekte illedahkh åådtje prosjekteboelhken mænngan
  • Buerkiestimmie guktie mïrrestallemeperspektijve gorresåvva prosjektesne
  • Buerkiestimmie guktie edtja prosjekteilledahkem vuesiehtidh/bæjhkoehtidh
  • Jis laavenjostoeguejmie
  • Jeatjah beetnehdåarjoeguejmieh ohtsemem gïetedamme dåarjoen bïjre jïh mejtie aaj dåarjoem dåårjeme
 • Latjkoe applikasjovnen reakta-aajhterinie (lea faamosne gosse jarkoestimmien jallh sjïehtedimmien bïjre applikasjovnijste syökoe).

Jeatjah krïevenassh:

Öörnegen krïevenassh leah daesnie Dåarjoenjoelkedassh saemien gïeleprosjektide.

Govlehtallije:

Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 jïh Siv Marit R. Eira, tlf. 78 47 40 72

Elektrovneles ohtsemegoere

Rapporteringsskjema WORD | 18.906 kB
Buerkiestimmie prosjekteste WORD | 15.037 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!