Kultuvrejielemh: Evtiedimmie- jïh skåårvemeråajvarimmieh

Saemien kultuvrejielemh leah tjïelkestamme goh sïelth jïh jeatjah aktöörh mah darjoeh jïh duekieh kultuvrelle dorjesh goh vaaroeh jallh dïenesjh.

Ræhpas ohtsememierie

Daase maahtah dåarjoem åadtjodh:
Evtiedimmie- jïh skåårvemeråajvarimmieh

Evtiedimmie- jïh skåårvemeråajvarimmieh

 • Orre doekemeåerieh (gaskeviermie, latjkoe bovrigujmie)
 • Dorjeseguvvieh
 • Maarhkededoekemeråajvarimmieh
 • Åestijegoerehtimmieh
 • Apph evtiedidh mah eah maarhkedesne gååvnesh daan biejjien
 • Jeatjah råajvarimmide: Gaskesadth raeriestæjjam juktie dam tjïelkesidh.

Daesnie såemies skåårvemeråajvarimmieh mah maehtieh beetnehdåaroem åadtjodh:

 • Fotodalhketjh (fotolåavtege, tjoevkese, duekie) juktie buerebe dorjeseguvvieh vaeltedh
 • Bovredalhketjh mah edtjieh åtnasovvedh meessine, maarhnine jallh pop up-bovrine
 • Ovmessie daataprogrammh / apph mah maehtieh sïeltem guhkiebasse viehkiehtidh
 • Jeatjah råajvarimmide. Gaskesadth raeriestæjjam juktie dam tjïelkesidh.

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh:

 • Privaate sïelth mah duekieh jïh darjoeh kultuvrelle dorjesh goh vaaroeh jallh dïenesjh
 • Tseegkijh mah edtjieh kultuvrejielieminie nierhkedh
 • Jeatjah aktöörh mah kultuvrejielieminie gïehtelieh

Jeatjah aktöörh mah kultuvrejielieminie gïehtelieh

 • Raajan 50 % jååhkesjamme åasijste.
 • Raajan 75 % dåarjoe evtiedimmieprosjektide
 • Jååhkesjamme åasah leah mijjen mïelen mietie doh åasah datne   maahtah vihtiestidh åasafaalenassine.
 • Jeenjemes dåarjoe lea 500 000 kråvnah
 • Vöölemes dåarjoeraaste lea 30 000 kråvnah
 • Saemiedigkie ij leah meatan prosjekth dåarjoeh man åasa-aarvehtse lea bijjelen 7 500 000 kråvnah
 • Tjåenghkies byögkeles dåarjoe ij maehtieh bijjelen 60 % årrodh åasijste reeknehlåhkosne
 • Jïjtse barkoe ij maehtieh bijjelen 20 % årrodh jååhkesjamme åasijste.

Krïevenassh:

 • Tjoerh årganisasjovnenommerem utnedh
 • Datne tjoerh daejredh gie dov åestije
 • Tjuara ohtsemisnie våajnoes årrodh datne aktem daerpiesvoetem maarhkedisnie gaptjh
 • Tjoerh åasafaalenassem baalte bïejedh (bielelen mva)
 • Tjoerh gaajhkh åasah buerkiestidh jïh tjuara våajnoes årrodh guktie datne åaside gaavnehtamme
 • Ryöknedimmie jïjtse baalhkeste jïh leejjem jïjtse dalhketjijstie eah maehtieh maarhkedeåasan bijjelen   årrodh

 Saemiedigkie daan mietie vuartesje:

 • Maahtah åssjalommesem evtiedidh jïh sïeltem guhkiebasse evtiedidh? Sïelte tjuara dejtie daerpies vierhtide utnedh juktie prosjektem saetniedehtedh, vuesiehtimmien gaavhtan almetjh, reaktah, maahtoe jïh kapitaale. Daesnie aaj vuarjasjibie mejtie ohtsije nuepiem åtna prosjektem tjïrrehtidh.
 • Gie åestije? Sïelte tjuara daejredh gie åestije jïh mejtie råajvarimmie aktem daerpiesvoetem maarhkedisnie gaptja. Tjuara dam vihtiestidh akten åestijegoerehtimmien tjïrrh.
 • Datne dov gaahtjijh damth? Sïelte tjuara aktem tjïelke maarhkededoekemestrategijem utnedh. Sïelte tjuara sov vihkielommes gaahtjijh damtedh jïh soejkesjem utnedh guktie satne edtja jeatjahlaakan jïh fryöjstehkåbpoe gaahtjijijstie.
 • Råajvarimmie dïenestem vadta? Maarhkede tjuara aktem veanhtadihks veahkam jïh maaksoevæljoem utnedh guktie gåarede beetnegh råajvarimmeste dïenesjidh.
 • Guktie kvaliteete sisvegasse ohtsemisnie? Mennie mieresne ohtsije nuhtjeme ohtsemisnie. Ohtsije jïjtje ohtsemem tjaaleme jïh ohtsije daajra mij sisvege ohtsemisnie lea.  Mïsse ohtsije leavloem beaja jïh mah ussjedallemh ohtsije dorjeme.

Govlehtallije: Raeriestæjja Kirsten Østby Tlf: +47 78 47 41 08

Elektronisk søknadsskjema

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!