Prosjekth jïh evtiedimmiebarkoe maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem vadta maanagïertide mah eadtjohkelaakan berkieh saemien gïelh maanagïertesne nænnoestehtedh jïh evtiedidh.

Søknadsfrist: 01.10.2020 23:59

Ohtsememierie: Ræhpas ohtsememierie 01.10.2020 raajan

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth mah saemienfaalenassem vedtieh.

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth maehtieh dåarjoem åadtjodh prosjektide mah viehkiehtieh saemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestehtedh maanagïertesne.

Prioriteradamme prosjekth leah:

  • Gïelebiesieprosjekth
  • Voenges evtiedimmieprosjekth
  • Tseegkeme orre maanagïertefaalenassijste
  • Gïelebarkoem nænnoestehtedh prosjekti tjïrrh goh gïeleskreejrije

Man jïjnjem maahta åadtjodh?

Dåarjoen stoeredahke ryöknesåvva buerkiestamme ohtsemen jïh prosjektebuerkiestimmien mietie, raajan 300 000 kråvnah. Vöölemes dåarjoeraaste lea 40 000 kråvnah.

Govlehtallijh: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57, Kathrine Anti, +47 78 47 41 25

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!