Søknadsfrist: 01.09.2019 23:59

Ohtsememierie:

Ræhpas ohtsememierie 01.09.2019 raajan

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth mah faalenassem vedtieh saemien gïelelïerehtimmien bïjre.

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth maehtieh dåarjoem åadtjodh juktie saemien gïelelïerehtimmiem öörnedidh jïh tjïrrehtidh.

Man jïjnjem maahta åadtjodh?

Maahta åadtjodh raajan 65 000,- kråvnah fierhten jaepien fïerhten goevtesasse.

Govlehtallijh: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57

NB! Mijjieh orre bïevnesh olkese bïejebe orre njoelkedassigujmie 2019 daan dåarjoen bïjre goevten aalkoelisnie.

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!