Saemien gïelelïerehtimmie maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem maanagïertide vadta mah faalenassem saemien gïelelïerehtimmien bïjre vedtieh.

Søknadsfrist: 01.09.2020 23:59

Ohtsememierie:

Ræhpas ohtsememierie 01.09.2020 raajan

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth mah faalenassem vedtieh saemien gïelelïerehtimmien bïjre.

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth maehtieh dåarjoem åadtjodh juktie saemien gïelelïerehtimmiem öörnedidh jïh tjïrrehtidh.

Man jïjnjem maahta åadtjodh?

Maahta åadtjodh raajan 65 000,- kråvnah fierhten jaepien fïerhten goevtesasse.

Govlehtallijh: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57, Kathrine Anti, +47 78 47 41 25

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!