Stipende jollebe ööhpehtæmman

Søknadsfrist: 01.10.2019 23:59

Maahtah stipendem åadtjodh dastegh datne studente aktene daejstie studijijstie 2019:

 • Saemien maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmie
 • Jeatjah maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmie studentide mah eksamenem vaalteme/galhkuvekarakteerem utnieh saemien 1. jallh 2. gïeline jåarhkelïerehtimmeste jallh plearoeh daltesistie
 • Saemien maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmie maastere, 1-7 jallh 5-10
 • Maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmie maastere saemien gïeline faagegievlesne, 1-7 jallh 5-10
 • Jeatjah lohkehtæjjaööhpehtimmie studentide mah eksamenem vaalteme/galhkuvekarakteerem utnieh saemien 1. jallh 2. gïeline jåarhkelïerehtimmeste jallh plearoeh daltesistie.
  • Lektovreööhpehtimmie 8-13
  • Praktihkeles-pedagogeles ööhpehtimmie sïejhme faagide
  • Praktihkeles-pedagogeles ööhpehtimmie barkoefaagide 8-13
  • Barkoefaagelohkehtæjjaööhpehtimmie
  • Faagelohkehtæjjaööhpehtimmieh praktihkeles jïh estetihkeles faagide

Gïeh maehtieh stipenden bïjre syökedh?

 • Studenth saemien maanagïerte- jïh maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmesne jïh praktihkeles-pedagogeles ööhpehtimmesne Saemien jïlleskuvlesne
 • Studenth  åarjel- jïh julevsaemien maadthlohkehtæjjaööhpehtimmesne Noerhte universiteetesne
 • Studenth jïlleskuvline jïh universiteetine Nöörjesne mah leah registreradamme almetjeregisterisnie Nöörjesne jïh mah maehtieh vihtiestidh dah leah eksamenem vaalteme jallh galhkuvekarakteerh utnieh saemien 1. jallh 2. gïeline jåarhkelïerehtimmeste jallh plearoeh daltesistie

Stipendi stoeredahke:

Ryöknedimmienjoelkedassh  I:

 • Maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmie
 • Maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmie 5-jaepien maastere 1-7 jïh 5-10 saemien gïeline faagegievlesne
  • Unnemes 30 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 25000
  • Gaskem 15 jïh 29 studjiepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 10000
  • Gaskem 10 jïh 14 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 5000

Ryöknedimmienjoelkedassh II:

 • Lektovreööhpehtimmie  8-13
 • Praktihkeles-pedagogeles ööhpehtimmie sïejhme faagide
 • Praktihkeles-pedagogeles ööhpehtimmie barkoefaagide 8-13
 • Barkoefaagelohkehtæjjaööhpehtimmie
 • Faagelohkehtæjjaööhpehtimmieh praktihkeles jïh estetihkeles faagide
  • Unnemes 30 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 10000
  • Gaskem 15 jïh 29 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 5000
  • Gaskem 10 jïh 14 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 3000

Ohtsemegoere:

Saemiedigkien digitaale ohtsemegoere edtja åtnasovvedh.

Ohtsemegoere ohtsijasse mij ij leah almetjeregisterisnie Nöörjesne:

 • Ohtsije mij lea studente Saemien jïlleskuvlesne jallh åarjel- jïh julevsaemien maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmesne Noerhte universiteetesne – jïh ij leah registreradamme almetjeregisterisnie Nöörjesne – tjuara jïjtje gaskesem vaeltedh Saemiedigkine juktie sjïere ohtsemegoerem åadtjodh.
 • Studente tjuara vuelietjaaleme ohtsemegoerem e-påastesne seedtedh ohtsememierien åvtelen – gïjreboelhken goevten 1.b. jïh tjaktjeboelhken rïhkeden 1.b.

Vihtiestimmie mij edtja ohtsemem dåeriedidh:

 • Vihtiestimmie datne leah studente dejnie studijisnie mïsse stipendem ohtsh, jïh man gellie studijepoengh datne eksamenen åvteste åadtjoeh:
 • Vihtiestimmie dov lea saemien gïele faagegievlesne dastegh datne ih leah studente aktene saemien maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmesne:
 • Vihtiestimmie datne leah jaepieboelhkemaaksoem maakseme dan maakseme jaepieboelhken åvteste  

Reekteme:

Stipendenjoelkedassine jollebe ööhpehtæmman jïjtsh nænnoestimmieh reektemen, gïehtjedimmien, bååstedemaaksoen jïh hiejhtemen bïjre stipendeste, gaskem jeatjah:

 • Edtja vihtiestimmiem deelledh illeme eksamenen åvteste gïjreboelhkese åvtelen 0.10.2019
 • Edtja vihtiestimmiem deelledh illeme eksamenen åvteste tjaktjeboelhkese åvtelen 01.02.2020

Eksamenevihtiestimmie seedtesåvva diekie samediggi@samediggi.no

Govlehtallije:
Heidi Salmi, +47 78 47 40 46

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!