Stipende jollebe ööhpehtæmman: Jåarhkeööhpehtimmie saemien gïelesne

Søknadsfrist: 01.10.2020 23:59

Maahtah stipendem åadtjodh jis:

  • leah minngemosth eksamenem vaalteme aarhskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmesne, sïejhmelohkehtæjjaööhpehtimmesne, maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmesne jallh lektovreööhpehtimmie
  • dov lea ööhpehtimmiebarkoe maadthskuvlesne,
  • datne saemien gïelem lohkeminie mij ööhpehtimmiemaahtoem vadta maadthskuvlesne 1-7 jallh 5-10 jïh
  • maahtah eksamenem jallh galhkuvekarakteerem vihtiestidh saemiengïelesne 1. jallh 2.gïeline jåarhkeskuvleste jallh plearoeh daltesistie.

Ohtsije edtja tjaalasovveme årrodh almetjeregisterisnie Nöörjesne.

Ohtsememierie:

  • Ohtsememierie studijidie gïjreboelhken njoktjen 1.b.
  • Ohtsememierie studijidie tjaktjeboelhken golken 1.b.

Årrroeh våårkehke datne tjoerh stipenden bïjre syökedh göökth fierhten lohkemejaepien, dovne tjaktje- jïh gïjreboelhken.

Ryöknedimmienjoelkedassh:

  • Unnemes 30 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 10 000
  • Gaskem 15 jïh 29 studijepoengh fïerhten lohkemeboelhken kr 5 000

Saemiedigkien digitaale ohtsemegoere edtja åtnasovvedh

Reekteme:

  • Edtja dokumentasjovnem deelledh tjïrrehtamme eksamenen åvteste gïjreboelhken åvtelen 01.10.20
  • Edtja dokumentasjovnem deelledh tjïrrehtamme eksamenen åvteste tjaktjeboelhken åvtelen 01.03.21

Govlehtallijh: 

Heidi Salmi, +47 78 47 40 46, heidi.salmi@samediggi.no

Kathrine Anti, +47 78 47 41 25, kathrine.anti@samediggi.no

Elektrovneles ohtsemegoere

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!