Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Sametinget gir tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæringen.

OBS! Søknadsfristen er forlenget til 18.5.2020. Selv om det i regelverket står en annen søknadsfrist, så er det 18.5.2020 som er gjeldende søknadsfrist.

Søknadsfrist: 18.05.2020 23:59

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk, oversettelser, oversettelser med tilpasning, nyutvikling, parallellutgaver og nyopptrykk. For særskilt tilrettelagte læremidler kan konkretiseringsmateriell også være aktuell.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2020 for tilskuddsordningen - utvikling av læremidler:

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som andrespråk - samisk 2, 1.-4. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk - samisk 2, 5.-7. årstrinn, temabaserte læremidler som kompletterer utgitte læremidler i fagene.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 5.-7. årstrinn, temabaserte læremidler som kompletterer utgitte læremidler.
 • Samisk som andrespråk - samisk 2, vg1-vg3.
 • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 1-3 ungdomstrinn.

Læremidler nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk 10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk - samisk 2, 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 1-3 ungdomstrinn.
 • Samfunnsfag 5.-7. årstrinn, temabaserte læremidler som kompletterer utgitte læremidler.

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning

 • Skolelydbøker til elever fra mellomtrinnet til videregående opplæring i fagene samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
 • Metodebok til ordinære læremidler for arbeid med tilrettelegging av opplæring til elever med ulik grad av læreutfordringer. Fag: samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
 • Generell krav: læremidler må ha tydelig progresjon og nivåinndeling.

Læremidler til grunnopplæring på nord-, lule- og sørsamisk i følgende tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring.
 • Demokrati og medborgerskap, og da spesielt forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering.

Gjelder alle læremiddelprosjektene

 • Sametinget vil ha høy prioritering av søknader som omhandler utvikling av digitale læremidler som er utviklet etter opplæringsloven, lov om universell utforming av IKT-løsninger, personopplysningsloven og som har Feide som innloggingsfunksjon. Digitale læremidler skal ha funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel med mulighet for opplest tekst.

Søknadsskjema:

Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.

Kontaktpersoner: Karen Lovise Siri Stångberg, +47 78 48 42 16, Berit Sara Sara Buljo, +47 78 42 42 26

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!