Jieleme

Saemien jielemevuekieh tjåadtjoehtidh jïh guhkiebasse evtiedidh lea akte gorredimmie saemiej jielemevåaroemistie, jïh tjirkie saemien kultuvre jïh akte jielije saemien gïele jïjtjemse evtiedieh

Naeringer_mainimage.jpg

Aerpievuekien mietie dle saemien jielemh viedteldahkesne orreme eatnamasse. Saemieh sijjen jieliemassem jïh dïenestem åådtjeme dejstie vierhtijste eatnamisnie, gøølemistie, jåartaburreste jïh båatsoste, naakede mij aaj ïebnh vadteme duadtan jïh ovmessie dorjesidie.

Saemien årrojh jïjtjemse sjïehtedieh jïh evtiedieh bielelen jïjtsh kultuvrem laehpedh. Dïhte fleksijbele jïh sjugniedihks vuajnoe jarkelæmman jïh orreussjedæmman lea akte vihkeles aarvoe saemien jielemeevtiedimmesne aaj daan biejjien.

Reindriftslovutvalget

Forvaltningens saksbehandling av saker knyttet til dagens reindriftslov og resultater i rettssystemet har ofte vist at det ikke tas hensyns til reindriftssamers tradisjoner og rettsoppfatning. Dette løfter frem spørsmålet om loven er i overensstemmelse med folkeretten og internasjonale konvensjoner. Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har opprettet et samisk offentlig lovutvalg som skal se på behovet for å endre på dagens reindriftslov. Utvalget skal spesielt vurdere i hvilken grad reindriftsloven er i overensstemmelse med folkeretten, avklare forskjellen på privatrettslig styring og offentlig rettsforvaltning, og foreslå mulige endringer til reindriftsloven.

Lovutvalget er et selvstendig utvalg. Utvalget ble oppnevnt 29.10.18 og skal levere sin utredning innen to år. Sekretariatet er lagt til Sametinget.

Det er mulig å sende inn innspill til lovutvalget via utvalgets mailaddresse: rdlovutvalg@samediggi.no.

Mandatet for utvalget er:

«Utvalgets hovedoppgave er å utrede behov for endringer i reindriftsloven av 2007. Utvalget skal bygge på Reindriftslovutvalgets innstilling (NOU 2001:35) samt rapport om Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindrifta. Utvalget skal videre vurdere og eventuelt foreslå ytterligere endringer som sikrer prosesser som er forankret og har legitimitet i reindriftsnæringen.

Utvalget skal spesielt klargjøre skillet mellom privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning, samt vurdere siidaandelenes stilling. Utvalget skal foreslå endringer i reindriftsloven som vil styrke reindriftens arealvern. Utvalget skal se på lovbestemmelsene knyttet opp mot reintall.»

Følgende personer er oppnevnt til utvalget:

Ragnhild Marit Sara, utvalgsleder
Kirsti Strøm Bull
Samuel John N. Anti
Nils P. Joma
Ellen Inga Turi
Nils Mikkelsen Utsi
Anna Ravna Gaup
Mattias Åhren
Ellen Sara Sparrok

51158816_10156331838428422_6381022376112422912_o.jpg

Reindrift

Reindrifta har stor betydning for samisk kultur og samfunnsliv, og har uvurderlig verdi som språk- kultur-, identitets- og næringsaktør i samiske områder. Næringen drives fra Hedmark til Finnmark, på tvers av kommune-, fylkes- og riksgrensene Sverige - Norge. 

Reindrifta har en sentral plass i den samiske kulturen, som en av få kulturspesifikke samiske næringer. Ivaretakelse av reindriftas rettigheter er selve fundamentet i Sametingets reindriftspolitikk. Vi vektlegger også reindriftas tradisjonelle karakter som en familiebasert næring. Reindriftas tilknytning til den samiske kulturen er det som gjør næringa unik. Et av de viktigste målene for Sametingets reindriftspolitikk er å opprettholde det tette båndet mellom næringsaktiviteten og kulturutøvelsen.

Den største utfordringen for reindrifta er knapphet på arealer og stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene. Reindrifta må ha et arealgrunnlag som sikrer bærekraft og utvikling. Fredede rovvilt forårsaker store årlige tap for reindrifta. I noen områder er tapene så store at de truer reindriftas eksistens. Det er viktig å ha et balansert bestandsmål for rovvilt i områder med tamrein, og at de reelle tapene reindrifta må kompenseres.   

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift av tamreinlag, basert på leieavtaler.

Norge er inndelt i 6 reinbeiteområder: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark og tamreinlagene.

Sametinget har ikke det formelle ansvaret for reindriften i Norge. Reindriften forvaltes nasjonalt av Landbruksdirektoratet, som er direkte underlagt Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er sekretariat for reindriftsstyret.  Den regionale forvaltningen av reindriften er underlagt de 5 nordligste fylkesmennene.

Sametinget oppnevner 3 av 7 medlemmer til reindriftsstyret. Sametinget oppnevner to av seks medlemmer til de tre nordligste regionale rovviltnemndene Finnmark/ Troms, Nordland og Trøndelag. Sametinget oppnevner en av fem medlemmer til rovviltnemnda i Hedmark.

Rettigheter:

Reindriftsloven

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.

Marine næringer

Sametinget har sterkt prioritert arbeidet med å finne frem til løsninger som kan bidra til å sikre retten til fiske for befolkningen i de sjøsamiske områdene. Den sjøsamiske kulturen er bygd på fjord- og kystfiske, både som levevei alene, men også i kombinasjon med andre næringer.

Gjeldende urfolksrett bygger på forutsetningen om anerkjennelse av samenes historiske rettigheter til blant annet kyst- og fjordfiske i sine bosettingsområder.

Sametinget har også hevdet prinsippet om at nærhet til naturressursene gir høstingsrett i et historisk og sedvaneperspektiv. Nærhets- og avhengighetsprinsippet er innført som et førende prinsipp innenfor Sametingets satsing på marine næringer.  

Gjennom årlige budsjetter har Sametinget satt av virkemidler til marine næringer. Ved å gi støtte til investeringer i fartøyer, moderniseringer av lokale mottaksanlegg og bidra til produktutvikling innenfor marin næringsvirksomhet, kan en sterkere bidra til å opprettholde og styrke bærekraftige fiskerimiljøer i samiske kyst- og fjordsamfunn.

Rettigheter:

 • Staten har en rettsplikt til å gi samene muligheter til å sikre og utvikle sin kultur.

Fisket i fjorder og kystfarvann, som et materielt kulturgrunnlag, er avgjørende for bo- og sysselsettingen i samiske lokalsamfunn langs kysten. Sametinget har gjennom alle år arbeidet for en sterkere lokal forankring i forvaltningen av fiskeressursene. Dette for å gi fiskerne større makt og innflytelse når bruken av ressursene avgjøres. Regional forvaltning, med samisk deltakelse og medbestemmelse, vil være innenfor de folkerettslige minstestandarder og i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

Utfordringen er, i tillegg til rettighetsperspektivet, gjennom målrettet virkemiddelbruk å skape bedre økonomiske rammebetingelser for flåtefornyelse, opprettholde mottakssiden for lokale råstoffleveranser og styrke nyrekruttering til fiskeryrket.

30.1.2020
Last ned

Šattolaš Sápmi - Bærekraftig næringsutvikling, Sametingsmelding om næringsutvikling

06.12.2017
Last ned

Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn. Behandlet i Sametingets plenum 7. desember 2017

Jordbruk

Jordbruk spiller en meget viktig rolle for utviklingen av levende bygder og samisk kultur. Næringen har i dag store utfordringer med et høyt antall nedleggelser og å få inn nyrekruttering. Sametinget jobber for å bevare og utvikle jordbruk som en viktig kulturbærer og sysselsetter. Levende bygder er den beste garanti for sikring og utvikling av samisk kultur og språk. Det er derfor en stor utfordring for Sametinget å bli hørt av norske myndigheter i spørsmål som påvirker utviklingen av jordbruket i samiske områder.

Jordbruk er en distriktsnæring som må drives der det er jordbruksareal. En god del av bosettingen i samiske områder har sammenheng med at den er knyttet til mulighetene for å drive med jordbruk, og gjerne i kombinasjon med andre næringer så som fjordfiske. I tillegg til å være viktig for bosettingen har verdiskapingen i jordbruket stor betydning for samiske områder. I tillegg til produksjon av jordbruksprodukter skaper jordbruksnæringen ringvirkninger i samfunnet for øvrig. Det dreier seg om verdiskaping innen slakterier, meierier, transportsektor etc.

Basisproduksjonene i det samiske jordbruket er melkeproduksjon og sauehold. I Troms er geit viktig for noen bygdesamfunn. Samiske områder har i dag mye dyrka areal  som er gått ut av produksjon, men som lett kan tas i bruk av eksisterende bruk.

Videreforedling av mat og arktisk landbruk er et av de områdene Sametinget prioriterer. Det er innen disse produksjonene det er mulig å øke verdiskapingen ytterligere.

Duodji

Duodji er en viktig identitetsskapende virksomhet som er av stor betydning for den samiske kulturen og språket. Mange kvinner har duodji som hovednæring eller som et tillegg til andre virksomheter. Sametingets overordnete mål er å bidra til å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer.

Sametinget forhandler årlig om en næringsavtale for duodjinæringen. Sametinget forvalter også midler til tiltak i duodjinæringen

Innovasjon Norge forvalter midler til bedriftsrettede tiltak i duodjinæringen.

Kommunale næringsfond kan finansiere mindre tiltak og prosjekter.

I henhold til næringsavtalen for duodji deler Sametinget ut følgende tilskudd:

 • Drifttilskudd
 • Investerings- og utviklingstilskudd
 • Velferdsordninger
 • Fag – og økonomisk utvalg
 • Salgsfremmende tiltak (søkerbasert)

Faste overføringer

 • Duodjeinstituhtta får hvert år over tre millioner til sin virksomhet. Det har som mål å drive med å utvikle duodjinæringen
 • Opplæringskontoret for reindrift og duodji får 1,5 millioner kroner i årlig støtte til lærlingordning i duodji. Det skal ta opp 10 lærlinger slik at disse kan ta fagbrev i duodji
 • Duodjiorganisasjonene Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi får årlig driftsstøtte for å ivareta duodjiutøvernes interesser
 • Duodjiutsalg kan søke om prosjektstøtte for å sikre omsetning av duodji produsert av andre duodjiutøvere
30.1.2020
Last ned

Šattolaš Sápmi - Bærekraftig næringsutvikling, Sametingsmelding om næringsutvikling

13.9.2017
Last ned

Avtaletekst Næringsavtale for duodji 01.01.2018-31.12.2018

24.4.2017
Last ned

Utviklingen i duodjinæringen. Økonomisk rapport 2015
TFoU-rapport 2017:4

Variert næringsliv

Sametinget ønsker et variert næringsliv som er attraktivt for begge kjønn. Sametinget vil snu fraflyttingsstrømmen fra samiske områder. Det å skape et variert næringsliv og arbeidsplasser for unge vil være avgjørende for å lykkes med det.

Fraflyttingen fra samiske områder skaper utfordringer med å holde folketallet oppe. I tillegg til arbeidsplasser er det viktig å opprettholde attraktive lokalsamfunn der unge vil bo. Samarbeid med kommunene og andre som har ansvar for tiltak innenfor blant annet infrastruktur, kultur- og skoletilbud er viktig for Sametinget.

Et ensidig næringsliv kan være sårbart for lokalsamfunnene hvis det skjer plutselige endringer i næringslivet. Det viser samfunn som Porsanger, Sør-Varanger og Mo i Rana som måtte gjennom store omstillingsprosesser etter nedbemanninger.

Sametinget vil oppsøke næringslivet i utvalgte kommuner for å møte etablerere og næringsutøvere.

Sametinget vil skape et allsidig og variert næringsliv gjennom å:

 • Prioritere kvinnelig entreprenørskap
 • Prioritere ungt entreprenørskap i videregående skole
 • Være aktiv overfor kommunene i samiske områder
 • Avholde kommuneseminarer hvert år der tema er nærings- og samfunnsutvikling.

Dette i tråd med Sametingets melding om næringsutvikling i samiske områder.

Sjugniedihks jieleme

Saemiedigkien sjïere fokuse sjugniedihks jieliemidie lissine båata dan joe gamte fokusasse saemien tjeahpose jïh kultuvrese.

Sjugniedihks jieleme vuajnelge goh akte dejstie laanten gieltiegommes jïh verkemes sjïdtije jieliemijstie. Saemien siebriedahkesne sjugniedihks jieleme guhkies aerpievuekieh åtna aktine stoerre nuepine aktine dejstie vihkielommes jielemegeajnojste sjïdtedh saemide båetijen aejkien.

Naakede destie mij saemien kultuvre- jïh sjugniedihks jielemem buerkeste lea dïhte daamtaj lea eevtjeme aktede nænnoes idealismeste jïh bielelen profesjonelle gïehtelimmie.  Gellieh dejstie aktöörijste jeatjah barkoeh baalte utnieh jallh dam aktene kombinasjovnesne utnieh jeatjah jielemigujmie ektine.  Dah mah saemien sjugniedihks jielieminie gïehtelieh daamtaj jïjtsh persovneles tjiehpeles ulmieh utnieh jïh vaajtelieh saemien kultuvrem jïh identiteetem nænnoestehtedh tjeahpoen tjïrrh.

Saemiedigkie aktem sïelteevtiedimmieprogrammem aalkeme man nomme Dáhttu. Lohkh vielie dan bïjre daesnie.

Sjugniedihks jielemh leah tjïelkestamme goh: Privaate sïelth mah darjoeh jïh duekieh kulturelle dorjesh goh vaaroeh jallh dïenesjh.

Ulmieh jïh strategijh

Åejvieulmie:

 • Monnehke barkoesijjieh saemien tjeahpoe- jïh kultuvrebaseradamme jielieminie

Bielieulmieh:

 • Lissiehtamme åesiestimmie jïh dïenesje kultuvrejielemeaktööri luvnie
 • Lissiehtamme fasseldimmie saemien tjeahpoe- jïh kultuvrebaseradamme jielemen gaavhtan
 • Kultuvrejieleme gusnie tjïelkevoete jïh ussjedammesvoete leah fokusisnie
 • Maahtoebaseradamme kultuvrejieleme

Strategijh:

 • Dïenestem eevtjedh kultuvrejielemesuerkesne
 • Profesjonaliseradimmiem lissiehtidh saemien kultuvrejieliemisnie
 • Tjåanghkoesijjieh jïh viermieh sjïehteladtedh kultuvrejielemeaktööride
 • Vielie dotkemem saemien kultuvrejielieminie aelkedh
 • Reerenassine jïh regijonaale aktöörigujmie ektine kultuvrejielemem bigkedh goh akte dejstie orre jieliemijstie saemide

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!