Kultuvre

Akte gellielaaketje kultuvrejielede saemien ektievoetem jïh identiteetem nænnoestahta, jïh jielije voenges siebriedahkh sjugnede gusnie almetjh sijhtieh årrodh. Dan åvteste dle kultuvredarjomh vihkeles råållam utnieh saemien siebriedahkesne, aaj årromen gaavhtan. Saemien kultuvre viehkehte ektiedimmiem, murriedimmiem jïh jieledekvaliteetem sjugniedidh, jïh lissine aaj barkoesijjieh kultuvren sisnjelen.

Kulturliv_mainimage (1).jpg

Saemiedigkien åejvielaavenjasse kultuvrepolitihkesne lea sjïehteladtedh saemien kåanste- jïh kultuvredarjoemidie jïh tjeahpoem evtiedidh. Saemien siebriedahke lea annje bigkemeboelhkesne, gusnie prioriteradamme jïh annje tjuara prioriteradidh betniesuerkieh kultuvren jïh gïelen sisnjeli.  Daate aktem tjarke barkoem kreava saemien siebriedahkeste, saemien institusjovnijste, Saemiedigkeste jïh staateles åejvieladtjijste. Saemiedigkie vuajna  sov lea dïedte vaarjelidh jïh evtiedidh dam skraejriem jïh doh darjomh mej åvteste saemien årrojh dïedtem vaeltieh, jïh sijhtieh vihkielommes premissedeallahtæjja årrodh daennie prosessesne. Staateles åejvieladtjh læjhkan dam bijjemes dïedtem utnieh sjïehteladtedh guktie saemien siebriedahke jïjtje nuepiem åådtje sov siebriedahkebigkemem guhkiebasse evtiedidh. Regijonaale jïh voenges åejvieladtjh aaj dïedtem utnieh viehkiehtidh aktine ektie evtiedimmine saemien kåansteste, kultuvrejieliedistie jïh saemien institusjovnijste.

Saemiedigkie barka ihke gaajhkesh edtjieh nuepiem utnedh saemien kåanstem jïh kultuvrem dååjredh. Sïjhtebe sjïehteladtedh akten jielije jïh gellielaaketje kåanste- jïh kultuvrejieliedasse hijven kvaliteeteste mij sjugniesåvva, mejnie almetjh gïehtelieh, våajnoes dorjesåvva jïh maam gaajhkesh dovnesh maehtieh dååjredh.

Meedijah jïh bæjhkoehtimmieh

Saemien meediji laavenjassh leah saemien årroejidie bïevnedh jïh daajroeh, saetniesvoeth jïh goerkesem beagkoehtidh siebriedahken stoerre gellievoeteste.

Saemien meedijafaalenasse jïh saemien bæjhkoehtimmieh leah joekoen vihkeles juktie saemien gïelh våajnoes darjodh, goh akte bielie gïeleevtiedimmeste jïh gïelelïerehtimmeste gaajhkide saemien årroejidie, jïh joekoen maanide jïh noeride..

Ulmie Saemiedigkien viehkievierhtiejgujmie bæjhkoehtimmide jïh jeatjah meedijidie lea gelliesåarhts meedijah mah saemien gïelem, kultuvrem jïh siebriedahkejieledem vuesiehtieh. Bielieulmie lea saemien bæjhkoehtimmieh bæjjese bigkedh jïh evtiedidh mah eadtjohkevoetem siebriedahkesne sjugniedieh.

Doh ryöktesth dåarjoeh bæjhkoehtimmide jïh jeatjah meedijidie edtjieh viehkiehtidh sijjieh sjugniedidh gusnie saemien gïele, kultuvre jïh siebriedahkejielede aktem jïjtjeraarehke gïelem utnieh jïh identiteetem sjugniedieh.

Idrett

Gaarsjelimmie aktem vihkeles sijjiem åtna saemien siebriedahkesne. Histovrijen mietie fysiske darjomh akte bielie orreme saemien kultuvreste.

Gosse daerpiesvoeth leah jorkesamme dellie daah darjomh hammoem jïh sisvegem jarkelamme, jïh daan biejjien gaarsjelimmie dovne jolle daltesisnie jïh mosjovnedaltesisnie.

Ulmie Saemiedigkien ekonomeles vierhkievierhtide gaarsjelæmman lea gellielaaketje gaarsjelimmiedarjomh. Bielieulmie akte gamte jïh hijven gaarsjelimmiefaalenasse saemien årroejidie.

Saemiedigkie ryöktesth dåarjoem vadta golme siebride mah saemien gaarsjelimmiedarjomh öörnedieh:  Sámiid Valáštallanlihttu-Norga/Saemiej gaarsjelimmiesiebrie Nöörje  (SVL- N), Sámi Heargevuodjin-lihttu/Saami Reindeer-Race Federation (SHL) jïh FA Sápmi.

Lissine Saemiedigkie dåarjoem vadta ihke noerh maehtieh meatan årrodh dovne gaarsjelimmie- jïh kultuvrebielesne gaahtjemisnie Arctic Winter Games (AWG).

Ryöktesth dåarjoe gaarsjeæmman edtja viehkiehtidh guktie saemien gaarsjelimmiesiebrieh maehtieh aktem gaarsjelimmiefaalenassem evtiedidh dovne gamte- jïh bijjiedaltesisnie.

Kunst- og kulturutøvelse

Sametingets ansvar når det gjelder utvikling av samisk kunst er å sørge for at kunstnerne har gode og forutsigbare rammevilkår for sin virksomhet. Vi skal både legge til rette for at vi har et mangfoldig samisk kulturliv samtidig som vi skal legge til rette for profesjonalisering og kvalitet. Vi skal legge til rette for tradisjonelle uttrykksformer, samtidig som vi skal legge til rette for samisk samtidskunst.

Sametingets viktigste verktøy i dette arbeidet er våre økonomiske virkemidler, men også den påvirkningsmuligheten vi har gjennom dialog, kontakt og samarbeid med andre offentlige myndigheter.

Sametinget har søkerbaserte tilskudd til kulturutøvelse, det kan søkes om midler til samiskspråklig litteratur, samisk musikk, samiskspråklige tegneserier, samiske forlag og kulturtiltak. Kunstneravtalen er en samarbeidsavtale inngått mellom Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR).

Kunstneravtalen

Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR) har inngått en samarbeidsavtale (kunstneravtale). På grunnlag av kunstneravtalen gjennomfører Sametinget og SDR årlige forhandlinger der innhold og økonomisk ramme for kommende års avtale blir fastsatt. 

Samisk kunstneravtale består av midler til kunstfond, stipend til samiske kunstnere, visningsvederlag og driftsstøtte til kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd.

Arenaer for samisk kulturutøvelse

De samiske kulturhusene, teatrene, festivalene og museene er viktige arenaer for å synliggjøre, ivareta og utvikle samisk kunst, kultur og kulturarv.

Disse institusjonene er samiske fyrtårn i sine lokalsamfunn, de tilbyr kulturnæringsarbeidsplasser i distriktene. Institusjonsbyggingen og institusjonsutviklingen er derfor grunnleggende for ivaretakelse og utvikling av det samiske samfunnet og det samiske demokratiet.

05.6

5. juni kl. 11 er det digital generalforsamling i Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Sametingsråd Henrik Olsen deltar.

 

Sametinget gir direktetilskudd til ulike arenaer for kulturutøvelse. Direktetilskuddene til arenaer for samisk kulturutøvelse skal bidra til:

  • Samiske kulturformidlingsinstitusjoner som synliggjør samisk kulturliv og fungerer som arenaer for utvikling av samisk kultur
  • Festivaler som synliggjør, formidler og utvikler samisk kultur
  • At de samiske teatrene kan utvikle seg kunstnerisk, produsere scenekunst på høyt nivå og kan turnere med scenekunst, slik at de fungerer som arenaer for kulturopplevelse og kulturformidling, og til bruk og synliggjøring av samisk språk
  • At samisk kulturhistorie bevares, forvaltes og formidles

Vi har en søkerbasert ordning "Arenaer for kunst- og kulturformidling". Denne ordningen øker satsningen på samiske kunstnere, i tråd med kulturmeldingen. Blant prioriteringene i denne ordningen finnes et større fokus på nyskapende aktiviteter som skal bidra til utvikling av samiske institusjoner og arenaer for kunst- og kulturformidling. Ordningen støtter også arenaer, nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere til et internasjonalt marked, samt etableringsstipend for unge samiske kunstnere

31.10.2019
Last ned

Mulighetsstudie for RidduDuottarMuseat (RDM) Samlokalisering, Samisk museum i Karasjok De samiske samlinger (SVD), Samisk kunstmuseum og Senter for samisk samtidskunst (SDG) i Karasjok

16.5.2018
Last ned

Rapport - Etablering av institusjonelt hjem for joik

Utførende konsulent: Noodt & Reiding AS

30.8.2017
Last ned

Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie. Rapport av Statsbygg, august 2017.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!