Saemien sisvege skuvlesne jïh saemien skuvle

Gaajhkh maadthskuvlh jïh jåarhkeskuvlh Nöörjesne dïedtem utnieh lïerehtimmiem vedtedh saemiej jïh saemien tsiehkiej bïjre. Saemien learoesoejkesjevierhkie lea faamosne saemien skuvlesne.

 

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Lïerehtimmielaakesne § 6-4. Sisvegen bïjre lïerehtimmesne tjåådtje: Mieriedimmieh learoesoejkesji bïjre § 2-3 jïh § 3-4 mietie edtjieh stillemem vedtedh lïerehtimmien bïjre saemien åålmegi bïjre jïh daan åålmegen gïelen, kultuvren jïh siebriedahkejieleden bïjre mah leah ektiedamme dejtie ovmessie faagesuerkide. Gaajhkh skuvlh Nöörjesne edtjieh lïerehtimmiem vedtedh saemien tsiehkiej bïjre.

Daate sæjhta jiehtedh gaajhkh maadthskuvlh jïh jåarhkeskuvlh Nöörjesne dïedtem utnieh lïerehtimmiem vedtedh saemiej jïh saemien tsiehkiej bïjre. Ööhpehtimmiedirektoraate lea vierhtiegærjetjem Gávnos hammoedamme, mij lea akte faageles vierhtie lohkehtæjjide gosse saemien sisveginie skuvlesne berkie.h

Gaajhkh maadthskuvlh reeremedajvesne saemien gïelese, amma maadthskuvlh saemien tjïeltine leah saemien skuvlh.  Aaj skuvle saemien gïelen reeremedajven ålkolen mij lïerehtimmiem saemien gïelesne vadta, lea tjïertestamme goh saemien skuvle. Saemien skuvle edtja sjïehteladtedh guktie learohkh lïerehtimmiem åadtjoeh saemien aarvoej mietie, jïh saemien gïelen, kultuvren jïh siebriedahkejieleden bïjre. Learohkh edtjieh lïerehtimmiem åadtjodh saemien parallelle jïh seammavyörtegs learoesoejkesji mietie, mah aktem nænnoesåbpoe saemien sisvegem utnieh viertiestamme dej sïejhme learoesoejkesjigujmie.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!