Vuelkemeveaskoe saemien sisveginie löönedæmman maanagiertide

Saemiedigkien leah göökte vuelkemeveaskoeh daeverigujmie mejtie maanagïerth Nöörjesne maehtieh löönedh. Vuelkemeveaskoeh edtjieh viehkine årrodh gosse maanagïerte edtja saemien kultuvren bïjre soptsestidh maanide maanagïertesne.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

DSC_0583.JPG

Uvtemes dah leah ussjedamme nöörjen maanagiertide Nöörjesne.

Gåabpatjahkh vuelkemeveaskoeh seamma sisvegem utnieh. Namhtah vuelkemeveaskojde löönedh, men dåastoje seedtemen åvteste maaksa bååstede Saemiedægkan.

Sisvege vuelkemeveaskojne:

 • 1 BEELHTE NEJPINE
 • 1 SOEHPENJE SOEHPENJEREAGKINE
 • 1 GUKSIE
 • 2 SAEMIEN SAEVEGH
 • DÅAHKAVAARJOEH – Nïejte gaptine Guovdageaidnuste
 • DÅAHKAVAARJOEH – Baernie gaptine Guovdageaidnuste
 • 1 GAPTA (stoeredahke 2-3 jaepieh) Baernie Karasjohkeste
 • 1 GAPTA (stoeredahke 2-3 jaepieh) nïejte Karasjohkeste
 • 1 BÏEVNESEGÆRJETJE – Teema saemiej bïjre
 • 1 BÏEVNESEGÆRJETJE – saemien gaptah
 • 1 CD SUGA SUGA SU ( laavlome)
 • 1 CD NUORRA JUOIGIT (vuelie/joejke)
 • 1 PC SPÏELE - SÁIVU

Mijjieh sïjhtebe tjïeltine laavenjostedh gosse daejtie vuelkemeveaskojde löönedibie, dan åvteste tjïelten lea lïhkebe gaskese maanagïertigujmie. Saemiedigkie vuelkemeveaskoem tjïeltese seedtie, dan almetjasse tjïeltesne mij dïedtem åtna maanagïerteaamhtesi åvteste. Tjïelte bïevnesh tjïelten maanagiertide vadta jïh aaj vuelkemeveaskoem maanagïertide löönede. Mænngan gaajhkh maanagïerth mah lin sïjhteme vuelkemeveaskojde löönedh, leah vuelkemeveaskojde åtneme, dle tjïelte vuelkemeveaskojde bååstede seedtie.

Fïerhte maanagïerte maahta vuelkemeveaskoem 1 våhkoem löönedh.

Gaskesadth learoevierhtiejarngem, guktie maehtebe vielie seamadidh, Ellen Janne Siri, 78 48 42 22

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!