Gaskesadth Saemiedigkiem

Lissine saemiedigkiegåatan Karasjohkesne kontovresijjieh utnebe daejnie sijjine; Diehtosiida Guovdageaidnu, Varangerbotn, Saemien Sijte Snåase, Árran julevsaemien jarnge Drag, Noerhteåålmegi jarnge Kåfjord, Evenskjer jïh Tromsø.

Påastetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka

Faktuvra Saemiedægkan
Jis datne leah deallahtæjja dellie reeknegem seedth elektrovneles standardinie elektronisk handelsformat (EHF) Saemiedigkien elektrovneles reeknegeadresse lea:
Saemiedigkien org.nr: 974760347
Tjoerh iktesth dongkijereferaansem saarnodh reeknegisnie: 1600 (firmakode) + dongkijen initiaalh, vuesiehtimmien gaavhtan 1660ABC. Gaskesadth dongkijinie juktie reaktoe referaansem åadtjodh.

Reeknegetjaalesijjie:
Saemiedigkie - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Org. nr.: 974 760 347
Bankkonto: 7694 05 62178
IBAN nr. NO78 7694 05 62178 
SWIFT tjaalesijjie: DNBANOKK

Personer

Rune-Fjellheim04.jpg

DirektørJan-Roger-Ostby.jpg

Avdelingsdirektør
KommunikasjonsavdelingenTommy-Somby.jpg

Avdelingsdirektør
AdministrasjonsavdelingenKontorer

Finnmaarhke

Se ansatte
Finnmaarhke

Se ansatte
Kåfjord, Troms

Se ansatte
Divtasvuodna, Nordlaante

Se ansatte
Nesseby, Finnmaarhke

Se ansatte
Noerhte-Trööndelage

Se ansatte
Troms

Se ansatte
Skånland, Troms

Se ansatte

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!