EN:n ekspertemekanisme aalkoealmetji reaktaj åvteste (EMRIP) – tjåanghkoe - Genève

09.7 - 10:00
13.7 - 18:00

Presidente Aili Keskitalo lea meatan daan jaepien EMRIP:sne Genevesne. EN:n ekspertemekanisme aalkoealmetji reaktaj åvteste (EMRIP) tseegkesovvi EN:n almetjereaktaraereste. EMRIP lea raerien eksperteårgaane gyhtjelassine aalkoealmetji reaktaj bïjre.

Programme daan jaepien sesjovnese

EN lea nænnoestamme 2019 edtja Gaskenasjonaale jaepie aalkoealmetjegïelide årrodh. Aili Keskitalo lea veeljesovveme stuvremedåehkien sïjse goh arktiske tjirkije jïh akte tjåanghkoe lea soejkesjamme stuvremedåehkesne EMRIP:sne 2018.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!