05.3 - 09:00
09.3 - 15:00

Nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkie moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh hööltie njoktjen 5. – 9. b. 2018.

Moenehtsetjåanghkoeh aelkieh måantan njoktjen 5. b. ts. 09.00 jïh orrijieh dæjstan njoktjen 6. b. eannan ts. 17.00.0.

Dæjstan njoktjen 6. b. ts. 09.00 – 13.00 – Seminaare aalkoejielemi bïjre goh beapmoedarjojh.

Stoerretjåanghkoe aalka gaskevåhkoen njoktjen 7. b. ts. 09.00 jïh orreje bearjadahken njoktjen 9.b. eannan ts. 15.00.

Saemiedigkien tjåanghkoeöörnegen § 9 mietie stoerretjåanghkoeståvroe daam raeriestimmiem aamhteselæstose buakta:

01/18 Konstitueradimmie
02/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
03/18 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
04/18 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
05/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie saemien gïelereformen bïjre
06/18 Ohtseme lutniestimmien bïjre tjirkijebarkoste goh saemiedigkietjirkije - Bjørn Inge Mo
07/18 Laavenjostoelatjkoe gaskem Healsoe Noerhte RHF jïh Saemiedigkie
08/18 Saemiedigkien jaepiebïevnese 2017
09/18 Saemiedigkien lahtesh jåartaburrierååresjimmide 2018
10/18 Lahtestimmie jarkelamme åtnoen bïjre miehtjiedajveste finnmaarhkelaaken mietie gruvagïehtelimmien bïjre Nussiresne jïh Gumppenjunnisne
11/18 Regijonaale soejkesje kultuvremojhtesidie jïh kultuvrebyjresidie Finnmaarhkesne 2017-2027
12/18 Govlehtimmie kultuvrehistovrijen eatnamijstie nasjonaale ïedtjeste Romsesne
13/18 Orre budsjedteöörnege saemien gielese, kultuvrese jïh siebriedahkejieliedasse
14/18 Njoelkedassh politihkeles daltesasse - jarkelimmieh
15/18 Veeljeme orre åvtehkistie Jieleme- jïh kultuvremoenehtsisnie

Aamhtesetjaatsegh

Tjåanghkoe straejmiesåvva ryöktesth fïerhten biejjien, jïh maahta njieljie gïeli gaskem veeljedh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!