Moenehtse- jïh stoerretjåanghkoe, njoktjen 5. - 9.b.

05.3 - 09:00
09.3 - 15:00

Nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkie moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh hööltie njoktjen 5. - 9. b. 2018.

Moenehtsetjåanghkoeh aelkieh måantan njoktjen 5. b. ts. 09.00 jïh orrijieh dæjstan njoktjen 6. b. eannan ts. 17.00.0.

Dæjstan njoktjen 6. b. ts. 09.00-13.00 – Seminaare aalkoejielemi bïjre goh beapmoedarjojh.

Stoerretjåanghkoe aalka gaskevåhkoen njoktjen 7. b. ts. 09.00 jïh orreje bearjadahken njoktjen 9.b. eannan ts. 15.00.

Saemiedigkien tjåanghkoeöörnegen § 9 mietie stoerretjåanghkoeståvroe daam raeriestimmiem aamhteselæstose buakta:

01/18 Konstitueradimmie
02/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
03/18 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
04/18 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
05/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie saemien gïelereformen bïjre
06/18 Ohtseme lutniestimmien bïjre tjirkijebarkoste goh saemiedigkietjirkije - Bjørn Inge Mo
07/18 Laavenjostoelatjkoe gaskem Healsoe Noerhte RHF jïh Saemiedigkie
08/18 Saemiedigkien jaepiebïevnese 2017
09/18 Saemiedigkien lahtesh jåartaburrierååresjimmide 2018
10/18 Lahtestimmie jarkelamme åtnoen bïjre miehtjiedajveste finnmaarhkelaaken mietie gruvagïehtelimmien bïjre Nussiresne jïh Gumppenjunnisne
11/18 Regijonaale soejkesje kultuvremojhtesidie jïh kultuvrebyjresidie Finnmaarhkesne 2017-2027
12/18 Govlehtimmie kultuvrehistovrijen eatnamijstie nasjonaale ïedtjeste Romsesne
13/18 Orre budsjedteöörnege saemien gielese, kultuvrese jïh siebriedahkejieliedasse
14/18 Njoelkedassh politihkeles daltesasse - jarkelimmieh
15/18 Veeljeme orre åvtehkistie Jieleme- jïh kultuvremoenehtsisnie

Aamhtesetjaatsegh

Tjåanghkoe straejmiesåvva ryöktesth fïerhten biejjien, jïh maahta njieljie gïeli gaskem veeljedh.

Aamhtesereerijh jïh soejvenenassereerijh Saemiedigkien byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsisnie:

Aamhtese 07/18 Laavenjostoelatjkoe gaskem Healsoe Noerhte RHF jïh Saemiedigkie: Aamhtesereerije Nils M. Utsi, soejvenassereerije Ann Elise Finbog
Aamhtese 11/18 Regijovnale soejkesje kultuvremojhtesidie jïh kultuvrebyjresidie Finnmaarhkesne 2017-2027: Aamhtesereerije Kåre Olli, soejvenassereerije Gunn Anita Jacobsen
Aamhtese 12/18 Govlehtimmie kultuvrehistovrijes eatnemen bïjre nasjovnale ïedtjeste Romsesne: Aamhtesereerije Ann Karin Kvernmo, soejvenassereerije Niko Valkeapää.

Aamhtesereerijh jïh soejvenenassereerijh Saemiedigkien jieleme- jïh kultuvremoenehtsisnie:

Aamhtese 09/18 Saemiedigkien lahtesh jåartaburrierååresjimmide 2018: Aamhtesereerije Tor Mikkola, soejvenassereerije Hans Ole Eira
Aamhtese 10/18 Lahtestimmie jarkelamme åtnoen bïjre miehtjiedajveste finnmaarhkelaaken mietie gruvagïehtelimmien bïjre Nussiresne jïh Gumppenjunnisne: Aamhtesereerije Sandra Marja West, soejvenassereerije Arild Pettersen Inga

Aamhtesereerijh jïh soejvenassereerijh Saemiedigkien soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie:

Aamhtese 08/18 Saemiedigkien jaepiebïevnese 2017. Aamhtesereerije Cecilie Hansen, soejvenassereerije: Ronny Wilhelmsen
Aamhtese 13/18 Orre budsjedteöörnege saemien gïelese, kultuvrese jïh siebriedahkejieliedasse. Aamhtesereerije Tor Gunnar Nystad, soejvenassereerije: Synnøve Søndergaard
Aamhtese 14/18 Njoelkedassh politihkeles daltesasse – jarkelimmieh. Aamhtesereerije Tom Sottinen, soejvenassereerije: Aili Guttorm

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!