12.6 - 09:00
15.6 - 18:00

Saemiedigkeste seniorraeriestæjja Liss-Ellen Ramstad meatan.

NASCO lea North Atlantic Salmon Conservation Organization jïh lea akte årganisasjovne dejtie staatide mah dam iemie loesem  reerieh. Saemiedigkieh Nöörjesne jïh Såevmesne leah doh aajne mah vïhtesjæjjastatusem NASCO:sne utnieh dan åvteste dah leah aalkoealmetjeparlameenth. Nöörjesne Nöörjen Vijrije- jïh Göölijesiebrie, Båantasiebrie jïh WWF vïhtesjæjjastatusem utnieh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!