Ræhpas tjåanghkoe Varangerbotnesne saetniesvoetekommisjovnen mandaaten bïjre

13.2 - 18:00

Stoerredigkie lea nænnoestamme saetniesvoetekommisjovnem tseegkedh mij edtja daaroedehtemepolitihkem jïh dam ovreaktam goerehtidh mah leah dorjeme saemiej jïh kveeni vööste Nöörjesne. Daelie maahtah raeriejgujmie båetedh Saetniesvoetekommisjovnen mandaatese. Saemiedigkie ræhpas tjåanghkojde böörede juktie Saetniesvoetekommisjovnem ektiedidh saemien siebriedahkesne.

Gåessie/tïjje/gusnie: Dæjstan goevten 13. b., 18.00-20.00, Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!