12.6 - 09:00
15.6 - 15:00

Nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkie moenehtsetjåanghkoeh 28.05- 31.05 jïh lissie stoerretjåanghkoem  01.06.2018 jïh  Saemiedigkien stoerretjåagkoeh hööltie 11.- 15.06. 2018. Saemiedigkien stoerretjåanghkoe aalka dæjstan ruffien 12.b. ts. 09.00 jïh galhkoe bearjadahken ruffien 15.b. åvtelen ts. 15.00. Måantan ruffien 11.b. dåehkietjåanghkoeh.

Saemiedigkien tjåanghkoeöörnegen § 9 mietie stoerretjåanghkoen ståvroe daam aamhteselæstoem raereste:

021/18 Konstitueradimmie
022/18 Elisabeth Erke - Ohtseme tjirkijebarkoem laehpedh goh stoerretjåanghkoen åvtehke
023/18 Tor H. Mikkola - Ohtseme tjirkijebarkoem laehpedh goh lïhtsege stoerretjåanghkoeståvrosne
024/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
025/18 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
026/18 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
027/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie saemien lidteratuvren bïjre 2018
28/18 Saemiedigkien revideradamme budsjedte 2018
29/18 Jarkelimmieh saemielaakesne - Konsultasjovnh
030/18 Saemien ïedtjh regijovnereformesne
031/18 Gïehtjedimmiemoenehtsen jaepiebïevnese 2017
032/18 Etihkeles njoelkedassh Saemiedigkien politihkeridie - staeriedimmie
033/18 Saemiedigkiebïevnese duedtien bïjre goh jieleme
034/18 Tjåanghkoesoejkesje Saemiedigkien moenehtse- jïh stoerretjåanghkojde 2019
035/18 Nöörjen nasjonaale institusjovne almetjereaktaj åvteste – jaepiebïevnese 2017
036/18 Saemiedigkien budsjedtedaerpiesvoete 2020
038/18 Seehtememoenehtse Saemiedigkien direktööreste 2018 - 2021
039/18 Veeljeme orre lïhtsegijstie Stoerretjåanghkoeståvrose jïh veeljeme orre stoerretjåanghkoen åvtehkistie

Aamhtesetjaatsegh leah daesnie..

Program plenumsmøte pdf ( 277.011 kB )

Måantan, ruffien 11. b.
09.00 –Dåehkietjåanghkoeh
12.00 – 13.00 Gaskebeapmoe Scandic hotellesne
13.00 Presidente Aili Keskitalo dåehkieåvtehkidie tjåanghkose böörede tjåanghkoetjiehtjielasse 214.

Dæjstan, ruffien 12. b.
gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
aamhtesh:
Aamhtese  21/18 Konstitueradimmie stoerretjåanghkoste
Aamhtese 22/18 Elisabeth Erke - Ohtseme tjirkijebarkoem laehpedh goh stoerretjåanghkoen åvtehke
Aamhtese 23/18 Tor H. Mikkola - Ohtseme tjirkijebarkoem laehpedh goh lïhtsege stoerretjåanghkoeståvrosne
Aamhtese 24/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30
Gaskebeapmoe jïh dåehkietjåanghkoeh ts. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Gaskebeapmoe Scandic hotellesne
gaskebeapmoen mænngan 15.00 -
aamhtesh:
Aamhtese 25/18 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
Aamhtese 26/18 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
Aamhtese 27/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie saemien lidteratuvren bïjre- åehpiedehteme
lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 16.30 – 17.00

Gaskevåhkoen, ruffien 13. b.
gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
aamhtesh:
Aamhtese  28/18 Saemiedigkien revideradamme budsjedte 2018
Aamhtese 29/18 Jarkelimmieh saemielaakesne - Konsultasjovnh
lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30
Gaskebeapmoe jïh dåehkietjåanghkoeh ts. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Gaskebeapmoe Scandic hotellesne
Gaskebeapmoe ruffien 13. b.
gaskebeapmoen mænngan 15.00 -
aamhtesh:
Aamhtese 30/18 Saemien ïedtjh regijovnereformesne
Aamhtese 31/18 Saemiedigkien gïehtjedimmiemoenehtse - jaepiebïevnese 2017
Prïhtjege ts. 16.30 – 17.00
Ektie gaskebiejjie ts. 20.00

Duarstan ruffien 14. b.
gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
aamhtesh:
Aamhtese 33/18 Saemiedigkiebïevnese duedtien bïjre goh jieleme
Aamhtese 34/18 Tjåanghkoesoejkesje Saemiedigkien moenehtse- jïh stoerretjåanghkojde 2019
Aamhtese 35/18 Nöörjen nasjonaale institusjovne almetjereaktaj åvteste – jaepiebïevnese 2017
lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30
Gaskebeapmoe ts. 12.00 – 15.00
12.00 – 13.00 Gaskebeapmoe Scandic hotellesne
gaskebeapmoen mænngan 15.00 -
aamhtesh:
Aamhtese 36/18 Saemiedigkien budsjedtedaerpiesvoete 2020
Aamhtese 32/17 Etihkeles njoelkedassh Saemiedigkien politihkeridie - staeriedimmie
lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 16.30 – 17.00

Bearjadahken, ruffien 15.b.
gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
aamhtesh:
Aamhtese 27/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie saemien lidteratuvren bïjre - digkiedimmie
Aamhtese 38/18 Seehtememoenehtse Saemiedigkien direktööreste 2018 - 2021
Aamhtese 39/18 Veeljeme orre lïhtsegijste Stoerretjåanghkoeståvrose jïh veeljeme orre stoerretjåanghkoen åvtehkistie
lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Gaskebeapmoe Scandic hotellesne
14.30 Vualkoe bussine Lakselven gåajkoe (Ruvtebusse)
 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!