Stuvremedåehkie dan gaskenasjonaale jaapan aalkoealmetjegïelide tjåanghkoem åtna Parisesne

29.1 - 15:00

Saemiedigkiepresiente Aili Keskitalo lea meatan tjåanghkosne stuvremedåehkesne aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaapan UNESCO:sne Parisesne 29.1.19 ts. 15.00-18.00. Keskitalo lea meatanåvtehkinie veeljesovveme  dåehkesne.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!