Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2017

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Arbeiderpartiet (Ap)

26.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Fremskrittspartiet (Frp)

09.3.2017
Last ned

Sametingets årsmelding 2016

07.3.2017
Last ned

Rapport: «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

06.3.2017
Last ned

Regional analyse for samisk område 2016 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, utdanning og scenarier

26.2.2017
Last ned

Bïevnesh jïjtsistie vaarjelamme saemien gåetiej bïjre

05.2.2017
Last ned

Norge, Sverige og Finland har avsluttet forhandlingene om en nordisk samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes regjeringer og sameting. Les mer

30.1.2017
Last ned

Sametingspresident Vibeke Larsen og de øvrige medlemmene av Sametingsrådet har definert og fordelt de politiske ansvarsområdene mellom seg. Her finner du hvilke rådsmedlemmer som har ansvar for hvilke politiske områder.

24.1.2017
Last ned

Sametingets budsjett 2017

2016

31.12.2016
Last ned

Láhka geassemánu 17. 2005 nr. 85 riektediliid ja eatnamiid ja luondduvalljodagaid hálddaheami birra Finnmárkku fylkkas (finnmárkkuláhka)

21.12.2016
Last ned

Sametingsmelding om areal og miljø

15.12.2016
Last ned

Sametingsrådets tiltredelseserklæring for et råd utgått av Arbeiderpartiet, Árja og Høyre 9.12.2016.

07.12.2016
Last ned

Vedtatt 8.desember 2016

01.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

27.10.2016
Last ned

Saemiedigkiebïevnese jollebe ööhpehtimmien jïh dotkemen bïjre

20.10.2016
Last ned

Evaluering av samiske bokbusser

09.10.2016
Last ned

NOU 2016: 18 Kortversjon, fire språk/NOU Nöörjen byögkeles salkehtimmie 2016: 18/VAT Vuona almulasj tjielggidusá 2016: 18/NAČ Norgga almmolaš čielggadeamit 2016: 18

Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Raeriestimmie laakide, råajvarimmide jïh öörnegidie saemien gïelide
Oajvvadusá láhkamærrádusájda, dåjmajda ja årnigijda sámegielaj vuoksjuj
Sámegielaide evttohuvvon láhkamearrádusat, doaibmabijut ja ásahusat

17.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!