Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2016

01.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

27.10.2016
Last ned

Saemiedigkiebïevnese jollebe ööhpehtimmien jïh dotkemen bïjre

20.10.2016
Last ned

Evaluering av samiske bokbusser

09.10.2016
Last ned

NOU 2016: 18 Kortversjon, fire språk/NOU Nöörjen byögkeles salkehtimmie 2016: 18/VAT Vuona almulasj tjielggidusá 2016: 18/NAČ Norgga almmolaš čielggadeamit 2016: 18

Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Raeriestimmie laakide, råajvarimmide jïh öörnegidie saemien gïelide
Oajvvadusá láhkamærrádusájda, dåjmajda ja årnigijda sámegielaj vuoksjuj
Sámegielaide evttohuvvon láhkamearrádusat, doaibmabijut ja ásahusat

17.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

09.6.2016
Last ned

Vedtatt i Sametingets plenum juni 2016

08.6.2016
Last ned

Sametingets reviderte budsjett 2016 Vedtatt 09.06.2016

12.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

02.3.2016
Last ned

Sametingets årsmelding 2015

28.2.2016
Last ned

- Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29. februar 2016.

14.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

14.2.2016
Last ned

Sametingsmelding om reindrift

24.1.2016
Last ned

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder 

24.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

24.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

24.1.2016
Last ned

Sametingsmelding om solidaritet og internasjonalt arbeid

24.1.2016
Last ned

Kommentert samisk statistikk 2016

2015

28.12.2015
Last ned

Valgmanntall kommunefordeling 2015

22.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!