Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2019

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Kommunikasjonsrådgiver - Vikariat (Ref. 19/1775)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler - Økonomi (Ref. 19/2013)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Feltarbeid - Sommerjobb (Ref. 19/1774)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Sommerjobb som guide (Ref. 19/1670)

09.5.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Fagleder - Næringsseksjonen (Ref. 19/1865)

03.5.2019
Last ned

Samisk helseforskning er et raskt voksende forskningsfelt. Samtidig ivaretar verken lovverk eller gjeldende forskningsetiske retningslinjer samers kollektive rett til selvbestemmelse når det gjelder denne typen forskning. Derfor vedtok Sametingets plenum i sak 23/19 Etiske retningslinjer for samisk helseforskning. Vedtaket kan leses i sin helhet på Sametingets nettside.

26.3.2019
Last ned

Vedtatt av sametingsrådet 26.03.19, sak SR 065/19

25.3.2019
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget, underskrevet 25.3.19

21.3.2019
Last ned

Saemiedigkien vuelkemepolitihke. Nænnoestamme åvtehkedåehkesne 07.03.2019. Nænnoestamme stoerretj åanghkoe ståvroste 21.03.2019

07.3.2019
Last ned

Vedtatt 7. mars 2019. Sak 10/19

07.3.2019
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn

06.3.2019
Last ned

Etiske retningslinjer for Sametingets politikere. Fastsatt av Sametinget 27.11.2008. Med siste endringer 06.03.2019.

21.2.2019
Last ned

Gielelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten, Sametingets strategier for samiske språk

15.2.2019
Last ned

Eldrerådets møtebok 01/19

14.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler kultursaker (Ref. 19/503)

14.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler reindriftssaker (Ref. 19/534)

14.2.2019
Last ned

Offentlig søkerliste - Saksbehandler grunnopplæring (Ref. 18/130)

02.2.2019
Last ned

Byögkeles ohtsijelæstoeh: Åarjelsaemien gïelebarkije

13.1.2019
Last ned

Logo: Lulesamisk - engelsk (jpg)

13.1.2019
Last ned

Logo: Nordsamisk - engelsk (jpg)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!