–Daan biejjien sïjhtem uvtemes Saemien Sijtem jïh åarjelsaemien byjresem læhkoehtidh gosse saahtah vååjnoe Saemien Sijte aktem orre jïh vyörtegs gåetiem åarjelsaemide jïh åarjelsaemien kultuvrese åådtje. Seamma tïjjen sïjhtem jiehtedh daate aaj akte stoerre biejjie abpe Saapman, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Bijjelen 30 jaepieh åarjelsaemieh leah bigkemen åvteste barkeme aktede orre åarjelsaemien museumistie jïh kultuvrejarngeste. Saemiedigkesne akte dåaresthpolitihkeles sïemesvoete orreme gellie jaepieh Saemien Sijte lea akte dejstie ellen vihkielommes prioriteradimmijste Saemiedægkan.

Staatebudsjedte bæjhkoehtamme sjædta båetijen måantan ts. 10.00.

Saemiedigkieraerie Henrik Olsen, tlf: 915 42 098.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!