Jïjnjh gæjhtoe, Tråante

Saemiedigkiepresidente Vibeke Larsen gaajhkesh dovnesh gæjhta mah lin meatan aavoedimmesne Tråantesne. Sïjhtebe mujhtedh meerhkesjimmiem 100-jaepienheevehtimmeste abpe jieledem, Larsen tjaala.

31947502273_bc019e12d0_z.jpg

Ođas | Almmuhuvvon

Mijjieh daelie aktem åajvoeh aavoedimmiem heevehtimmievåhkoste Tråante 2017 galhkeme gusnie saemieh gaajhkijste njieljie laantijste vihth tjåanghkenin. Manne vïenhtem Elsa Laula Renberg lij sïjhteme garmere jïh geerjene årrodh dastegh dïhte lij åådtjeme dååjredh guktie saemien kultuvre lij våajnoes Tråantesne, abpe våhkoen tjïrrh.

Sïjhtem gaajhkide gijhtedh mah lin stïeresne aavoedimmesne, maam sïjhtebe mujhtedh goh akte dååjrese jieliedasse, jïh goh akte vyörtegs meerhkesjimmie 100-jaepienheevehtimmeste dan voestes saemien rijhketjåanghkose. Jïjnjh gæjhtoeh Tråanten staarese jïh gaajhkide staaren årroejidie mah mijjem  læjnoeslaakan dåastoehtin saevehten saemien saevegigujmie jïh mejjesne almetjigujmie gaatojne.

Aavoedimmie saemien åålmegebiejjeste goevten 6.b. lea joekoen vihkeles mijjese. Akte biejjie gusnie vuajnalgibie jïh jååhkesjamme sjïdtebe – jïh akte biejjie gusnie mijjieh mijjen raastennamhtah ektievoetem aavoedibie. Stoerre vihkelesvoetem åtna mijjese gosse maanagïerth, skuvlh jïh tjïelth dejnie saemien saevieginie saeviehtieh jïh biejjiem mijjine aavoedieh. Daate mijjen vaajmoeh baahkede jïh mijjese håhkoem vadta. Daan jaepien mov gïknjelassh tjarke böötin gosse dan jïjnjh klaeriedihks almetjh vööjnim Tåarjesne Tråantesne vuartasjim, gusnie garmeres saemieh gaajhkijste njieljie laantijste loevt-sæjraj tjåadtjoejin tjirkijigujmie jienebelåhkoen siebriedahkijste.

100 jaepien gietjeste gïevre åarjelsaemien nyjsenæjjah saemieh dan voestes saemien rijhketjåanghkose tjöönghkin 1917. Jïjnje hijven lea sjugniehtovveme dan mænngan, men annje lea guhkie aajmene. Jïjnjh dejstie aamhtesijstie mejgujmie Elsa Laula Renberg jïh rijhketjåanghkoe barkin 100 jaepieh juassah leah seamma sjyöhtehke daan biejjien. Doh saemien gïelh leah håvhtadamme, saemien skuvlh steegkesuvvieh, saemien jielemh goh båatsoe jïh mearoegaedtiegööleme geahpanieh bïegkefaamoen, gruvagïehtelimmien jïh gueliebïepmehtimmien gaavhtan fjovline. Annje eejhtegh mah leah gæmhpoeminie sijjiem åadtjodh sijjen maanese saemien maanagïertesne jallh ihke maanah edtjieh saemien gïelelïerehtimmiem jallh lïerehtimmiem saemiengïelesne åadtjodh. Maanah mijjen båetije aejkie. Dah edtjieh gïelem jïh kultuvrem guhkiebasse guedtedh.

Daan jaepien dam saemien gæmhpoem meerhkesjibie demokratijen, rïektesvoeten jïh gellievoeten åvteste tjuetie jaepiej tjïrrh. Mijjieh mijjen histovrijem, mijjen kultuvrem jïh gïelem jïh mijjen ektievoetem goh akte åålmege meerhkesjibie. Heevehtimmievåhkoe Tråantesne lea viehkiehtamme guktie jienebh vielie daajroem åådtjeme saemien gïelen jïh kultuvren bïjre, jïh mijjieh jïjnjh orre voelph åådtjeme mah dam saemien pryöjjadieh. Akte hijven åssjaldahke meatan utnedh abpe heevehtimmiejaepiem. Tråante 2017 lea mijjese orre skraejriem jïh håhkoem vadteme barkosne demokratijen jïh siebriedahkeevtiedimmien åvteste. Mijjieh annje dijjen dåarjoem daarpesjibie juktie gorredidh saemieh leah nænnoes stïeresne aaj båetijen aejkien.
 

Jïjnjh heelsegh

Vibeke Larsen, saemiedigkiepresidente

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!