Vuelkemereeknege jïh honoraarekrïevenassh Saemiedægkan

 Ij gåaredh vuelkemereeknegh jallh honoraarekrïevenassh paehpierisnie seedtedh.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Gosse barkoelaavenjassem åadtjoeh sïjhth bahtsemem åadtjodh portaalese Selvbetjening for mottaker av honorar.

 Saemiedigkie bïevnesh daarpesje mij lea buerkiestamme goeresne "skjema for oppdragstaker" juktie baahtsemem tseegkedh portaalese dastegh barkoelatjkoe ij leah tjaalasovveme. Goere jallh barkoelatjkoe seedtesåvva dov gaskesadtijasse Saemiedigkesne jallh Ekonomijeseksjovnese.

 Ekonomijeseksjovne sæjhta dov bïevnesi mietie barkoelatjkosne jallh goeresne skjema for oppdragstaker baahtsemem vedtedh portaalese, jïh bievnedh gosse baahtsemem åådtjeme.

Saemiedægkan galhkeme jïh baahtseme lea tseegkesovveme maahtah refusjovnem krïevedh vuelkememaaksojej /jeatjah maaksoej åvteste jih dov honoraarekrïevenassh daesnie registreradidh.

Datne sïjse tjaangh ID-porten tjïrrh  (MinID, BankID, Buypass ID, jallh Commfides e-ID).

Bïhkedimmie jïh utnijedåarjoe

Vielie utnijebïhkedimmieh, aaj videovebïhkedimmieh gaavnh daesnie

Jis dov lea gyhtjelassh teknihken bïjre gaskesadth DFØs Kundesenter, tell. 406 34 021

Jis dov leah gythjelassh barkoelaavenjassen bïjre jallh reereles tsiehkiej bïjre dan bïjre, gaskesadth dov gaskesadtijem jallh Ekonomijeseksjovnem Saemiedigkesne: Tellefovne: 784 74 000

Dåarjoje nedtelohkijh

Nuhtjh Internet Explorer 11. Vielie nedtelohkiji bïjre.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!