Duedtieråajvarimmieh koronan gaavhtan

Saemiedigkie stoerre goerkesem åtna dejtie konsekvenside duedtiesïelth maehtieh dååjredh koronavijrusen gaavhtan.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkie daajra jienebh duedtiesïelth maehtieh dåeriesmoerh åadtjodh sijjen dorjesh doekedh korona-aehpien gaavhtan. Jïh dan gaavhtan dej ekonomeles tsiehkie maahta geerve sjïdtedh.

Saemiedigkieraerie lea dan åvteste sjæjsjalamme gaajhkh ohtsemh gïehtelimsdåarjoen bïjre iktemierien gïetedåvva 25.10.2020 raajan, mij lea gïehtelimsdåarjoen minngemes ohtsememierie. Orre ohtsijidie duedtieregisterasse, daah iktemearan gïetesuvvieh minngemes ohtsememierien raajan 01.06.2020. Daate aaj faamosne dejtie mah jååhkesjimmien bïjre syökoeh lissiedorjesijstie.

– Mijjieh tjoeperdibie mijjen duedtiebarkijijstie jis dïenestevåarome gaarvene. Mijjieh gegkiestibie råajvarimmie maahta meatan årrodh dam ekonomeles tsiehkiem aelhkebe darjodh, saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk) jeahta.

Ohtsh dåarjoem: Gïehtelimsdåarjoe

Ohtsh dåarjoem: Opptak i duodjiregisteret

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!