Ij båatsoem, göölemem jïh byjresem krööhkesth

JIelemeministere ij krööhkesth doh mearoesaemien jïh båatsoesaemien ïedtjh mah leah tjarke deadtoven nuelesne, juktie luhpiem vedtedh sïeltese Nussir ASA juktie kåahperem evtiedidh gaavnojste Nussir mij lea akte gruvaprosjekte mij åenehks bodtem ryöhkoe, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Ođas | Almmuhuvvon

 

Sametingspresident Aili Keskitalo taler til plenum 2018.JPG

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta satne dan joekoen njåajjan Jieleme- jïh göölemedepartemeenten nænnoestimmeste.

–Gruva sæjhta jieledem voenesne nåhkehtidh jïh våaromem båatsose dajvesne mïedtelidh, Muotka jeahta.

-Staaten jïjtse faagesuerkieh Göölemedirektoraate jïh Mearoedotkemeinstituhte soejkesjidie vuastalieh, dan åvteste gruvagïehtelimmie sæjhta vihkeles gårreme- jïh sjïdtemedajvh eerjedh ovmessie gueliesåarhtide Riehppovuotnesne, jïh dan gaavhtan daate sæjhta tjarke kultuvrevåaromem saemien kultuvrese mïedtelidh jïh nyöjhkedh aktene dajvesne mij joe lea tjarke håvhtadamme, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

–Akte mearoedeponije sæjhta abpe voenem eerjedh gellie boelvh, jïh mearoe- jïh voenegöölemasse goerpedehtedh mij aktene positijve evtiedimmesne daelie, jïh dam ibie maehtieh jååhkesjidh.

Nussir ASA luejhtemeluhpiem åadtjoeji 2016 galhkuvisnie juktie mearoedeponijem tseegkedh Riehppovuotnesne deerjememelaaken mietie. Jieleme- jïh göölemedepartemeente lea daelie gïehtelimsluhpiem gïetedamme mineraalelaaken mietie, jïh sïeltese Nussir ASA gïehtelimskonsesjovnem vadteme mineraalelaaken mietie.

https://www.imr.no/hi/nyheter/2018/april/repparfjorden-gyting-skjer-i-deponiomradet

Båatsoem håvhtede

Konsekvensesalkehtimmieh vuesiehtieh juhtemegeajnoeh jïh suehpedslaanth beajstalgieh gruvagïehtelimmeste Nussiresne jïh Gumpenjunnisne Fálesnuorrin tjïeltesne. Jienebh fuelhkieh gïetesuvvieh daestie, jïh maehtieh vaahrine årrodh bovtsigujmie orrijidh, dan åvteste ij gåaredh monnehke jïh ekonomeles båatsojne gïehtelidh dajvesne.

-Dovne Staaten båatsoereereme, Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie (NBR) jïh båatsoesïjth jiehtieh ij sïjhth nuepieh årrodh bovtsigujmie gïehtelidh dajvesne, jalhts krïevenassh bïejesuvvieh lyjnehke råajvarimmiej bïjre, maam maahtojde Jieleme- jïh göölemedepartemeente åtna juktie dåastoeh mïelem utnedh, Muotka jeahta.

Muotka aaj tjarke laejhtehks juktie Jieleme- jïh göölemedepartemeente ij leah naan siebriedahkeekonomeles analyjsh gruvagïehtelimmeste dorjeme. Vaallah departemeente lea konsekvenside aarebi jïh soejkesjamme skilkehtassijste båatsose dajvesne vuarjasjamme. – Mijjieh daesnie akten prosjekten uvte tjåadtjobe mij ij sån sïjhth siebriedahkeekonoemeles dïenestem vedtedh, jïh  gusnie Jieleme- jïh göölemedepartemeente vaahram laahpa båetijen aejkien boelvide jïh dejtie mah saemien kultuvrine jïh jieliemijstie jielieh.

Sæjhta nænnoestimmiem laejhtedh

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta Saemiedigkie sæjhta nænnoestimmiem laejhtedh Gånkese Staateraeresne. Vaallah presidente jaahka seriööse aktöörh sijhtieh beetnegh nuhtjedh prosjektese, gosse vuastalimmie dan stoerre saemien siebriedahkesne.

Vielie bïevnesh:

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo: tel 971 29 305

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka, 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!