PRM: Dåarjoe teaterestuhtjese skoltesaemiej kultuvren jïh histovrijen bïjre

Saemiedigkieraerie 150 000 kråvnah Stiftelsasse Ferske Scener dåårje juktie teaterestuhtjem Muohtadivggažat / Tjoeje lopmeste darjodh. Daan stuhtjen teema lea skoltesaemiej kultuvre jïh histovrije raastesne jillieveartenen jïh russiske bielien gaskem.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Boelhken 1826 – 1949 raastide Nöörjen, Såevmien jïh Russlaanten gaskem jarkelin gellien aejkien, jïh skoltesaemiej aerpievuekien jieledevuekie geerve sjïdti.

– Saemiedigkieraerie geerjene juktie maehtedh viehkiehtidh teatereproduksjovnem buektiehtidh mij fokusem beaja skoltesaemiej geerve histovrijasse goh raastehts åålmege mij åadtjoeji illedahkide damtedh stoerrefaamoej raastebïejemistie, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Teaterestuhtje golme aalkoemierieh buerkeste mah fïereguhte guvviem jieliedistie raastelaantesne vedtieh luvlie- jïh jillieveartenen gaskem, jïh almetjijstie desnie. Dajvesne såemies dejstie vïerremes dåarjoedahkojste sjugniehtovvin jïh lea akte dajve gusnie stoerrefaamoeh Russlaante jïh USA doh minngemes jaepieh leah stoerre militæære vierhtieh nuhtjeme raastem gaskemsh mïerhkesjidh.

Dïhte voestes vuesiehtimmie lea ruffien 2020 jïh edtja årrodh öörnedimmesne Festspillene Noerhte-Nöörjesne. Dan mænngan teaterestuhtje edtja bïjre jarkan mïnnedh.

Jis dov leah gihtjehtimmie jallh gyhtjelassh, gaskesadth Henrik Olsen, 907 75 219.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!