PRM: FN laejhteme illemen bïjre aalkoealmetji reaktijste Nöörjesne

EN:n almetjereaktamoenehtse sov mïerhkesjimmieh Nöörjese vedti dan guhkiebasse barkoen bïjre EN:n konvensjovneste sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre voerhtjen 5.b. 2018.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Reektehtsisnie, mij boelhken 2011 – 2017 feerhmie, lea våajnoes saemiej tsiehkie almetjereaktaj jïh aalkoealmetji reaktaj bïjre våaromem vadta tjoeperdidh dej teemaj sisnjeli goh vædtsoesvoete nyjsenæjjaj jïh nïejti vööste saemien siebriedahkine, aassjoejiehtegh jïh aassjoekriminaliteete gaskem jeatjah gaskeviermesne saemien åålmegen vööste, sïerredimmie saemijste, lohkehtæjjah  saemien gïeline fååtesieh jïh gellie saemien maanah eah åadtjoeh saemien nuhtjedh maanagïertine. Vijriesåbpoe dle jienebh juvnehtimmieh mah leah ektiedamme saemien åålmegen reaktese laantedajvide jïh vierhtiereaktide. Moenehtse joekoen tjoeperde dehtie faatoes guhkiebasse barkoste Saemiereaktamoenehtsen salkehtimmeste jaepeste 2007 saemien dajvi bïjre Finnmaarhken ålkolen.Saemiedigkieraerie sov alternatijve reektehtsem darjoeji aarebi daan jaepien Nöörjen guhkiebasse barkoen bïjre EN:n konvensjovneste sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre. Raerielïhtsege Silje Karine Muotka govlesadti EN:n almetjereaktamoenehtsinie dennie ræhpas govlehtimmesne ektiedamme eksaminasjovnese Nöörjeste Genevesne njoktjen 14. 15. b.

– Manne juakam EN:n almetjereaktamoenehtsen tjoeperdimmieh reaktatsiehkien bïjre saemide Nöörjesne. Seamma tïjjen madtjeles ihke moenehtse dan tjyölkehke sov juvnehtimmine. Mijjieh damtijibie sisvegisnie. Daate lea naakede maam Saemiedigkie daamtaj jïh ahkedh lea tjïertestamme dejtie ovmessie reerenasside, presidente Aili Keskitalo jeahta.

– Mov lea akte tjarke håhkoe reerenasse juvnehtimmide EN;n almetjereaktamoenehtsistie itjmieslaakan vaalta, jïh dejtie daerpies dahkojde dorje mah gorredieh mijjen reaktah illesuvvieh jïh meatan vaaltasuvvieh politihkehammoedimmesne jïh laakine. Daan beajjetje reerenasse Jeløya-våaroemisnie jeahta dah edtjieh barkoem nænnoestehtedh almetjereaktaj åvteste jïh stuerebe tsåatskelesvoetem sivijle jïh politihkeles reaktaj vööste stuvredh. Saemiedigkien bieleste sïjhtebe ulmiestuvreldh reerenassen vööste jïh staateles åejvieladtjigujmie barkedh ihke juvnehtimmieh EN:n almetjereaktamoenehtsistie fulkesuvvieh dennie praktihkeles politihkesne, Keskitalo jeahta.

Govlehtallijh:

Presidente Aili Keskitalo, tel 971 29 305

Raerielïhtsege Silje Karine Muotka, tel 984 87 576

Maahtah reektehtsem våålese leessedh daesnie

Reektehtsen paragraafesne 37, EN:n almetjereaktamoenehtse tjïelke juvnehtimmieh Nöörjese vadta staate byöroe:

 (a) Barkoem lissiehtidh juktie stereotype jïh sïerreden vuajnoej jïh sïerreden praksisen vööste gæmhpodh saemien almetji jïh saemien åålmegen vööste;

(b) Eensi rååresjimmieh gorredidh saemien åålmeginie rïektesisnie, jïh aktem laakem rååresjimmide nænnoestidh juktie frijje jïh åvtelhbodti bievneme jååhkesjimmiem saemijste åadtjodh rååresjimmiej mænngan saemien åålmeginie;

(c) Gaajhkh ovloeteldh tjoeperdimmieh stuvredh jïh akten varke adopsjovnese sjïehteladtedh dehtie noerhtelaanti saemiekonvensjovneste;

d) Dejtie juridihkeles mieride bueriedidh saemien laante-, gööleme- jïh båatsoereaktide, joekoen juktie gorredidh göölemereaktah leah jååhkesjamme laakine;

e) Radtjoes jïh varke dåarjoehtimmiem gorredidh raeriestimmijste Saemiereaktamoenehtsistie 2007 laante- jïh vierhtiereaktaj bïjre saemien dajvine Finnmaarhken ålkolen;

(f) Dåårrehtimmiem jïh saavremem lohkehtæjjijste lissiehtidh saemien gïeline, jïh nuepiem lissiehtidh saemien gïelh nuhtjedh saemien maanide maanagïertesne gaajhkine dajvine.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!