PRM: Julevsaemien healsoeviermiem sæjhta

Evteben våhkoen Saemiedigkien stoerretjåanghkoe jeehti vaajteles healsoeviermie tseegkesåvva, mij dovne maahta healsoebarkijh årganiseradih jïh viehkiehtidh seammavyörtegs healsoedïenesjh evtiedidh. Manne maaje vuajnam julevsaemien healsoeviermie tseegkesåvva daan tjaktjen, joekoen gosse tseegkemem orre Hábmeren tjïelteste måjhtele, saemiedigkieraearie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkie vuajna daerpies saemien healsoebarkijh leah maereleslaakan årganiseradamme dovne nasjonaale jïh voenges sijjesne. Minngemes våhkoen Saemiedigkien stoerretjåanghkoe jeehti dagkerh faageviermieh tseegkedh byöroe saemien jarngedajvine prioriteradidh. Åarjelsaemien dajvesne saemien healsoebarkijh leah jïjtjemse årganiseradamme jïh dah sijhtieh prosjekth tjïrrehtidh mah edtjieh seammavyörtegsvoetem faalehtidh healsoedïenesji sisnjeli. Gosse faagebyjresh jïh viermieh tseegkesuvvieh saemien jarngedajvine, dellie seammavyörtegs healsoedïenesjefaalenassh sijhtieh saemien siebriedahken daerpiesvoeth våaroeminie utnedh.

– Mijjieh vuejnebe dovne aalkoehealsoedïenesjen jïh sjïerehealsoedïenesjen leah stoerre haestemh gosse edtjieh seammavyörtegs healsoedïenesjh saemien årroejidie faalehtidh. Julevsaemien healsoebarkijh lin byöreme lïeredh destie maam åarjelsaemien dajvesne dorjeme jïh plearoeh viermiem darjodh, Mikkelsen jeahta.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Saemiedigkie jïh Healsoe Noerhte aktine stuerebe evtiedimmieprosjektine barkeminie, mij edtja saemien nasjonaale healsoedïenesjh soejkesjidh. Akte vihkeles premisse prosjektesne lea saemien healsoebarkijh fååtesieh. Seamma tïjjen Hábmeren tjïelte tseegkesåvva, gusnie doh seamma haestemh sijhtieh sjyöhtehke årrodh.

Mikkelsen jeahta akte haesteme saemien healsoebarkijh fååtesieh, jïh dan åvteste tjuara hoksedh dejtie maereleslaakan jïh fleksijbelelaakan nuhtjedh.

– Saemien healsoebarkijh tjuerieh jïjtjh meatan årrodh premisside dïsse bïejedh, dan åvteste dah sijhtieh vihkeles årrodh seammavyörtegs healsoedïenesjh buektiehtidh. Gosse prosesside måjhtele mej uvte dovne nasjonaale jïh voenges sijjesne tjåadtjobe, dellie julevsaemien healsoebarkijh lin byöreme viermiem tseegkedh mij maahta dåarjojne jïh premissedeallahtæjjine årrodh.

Mikkelsen jienebh struktuvrh jïh mierieh sijhtieh saemien healsoen sïjse jïh laavenjostose aavode julevsaemien healsoeviermine.

– Mijjieh jienebh struktuvrh saemien healsoedïenesji bïjre daarpesjibie, jïh julevsaemien healsoeviermie sæjhta maahtoem buektedh maam aaj Saemiedigkien bieleste daarpesjibie. Saemiedigkien bieleste stoerretjåanghkoe lea tjïelkelaakan jeahteme mijjieh tjoerebe jienebh viermieh tseegkedh jïh Saemiedigkieraerien bieleste edtjebe dejnie guhkiebasse barkedh, Mikkelsen minngemosth jeahta.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth gaskesadth Mikkel Eskil Mikkelsen, mob. +47 917 42 161.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!