PRM: Saemiedigkie Saemieraeriem dåårje bielie millijovne kråvnajgujmie vaaroemïerhkebarkose

Saemiedigkieraerie lea 500 000 kråvnah dåårjeme barkose vaaroemïerhkigujmie Sámi Duodji jïh Sámi Made. Vaaroemïerhke Sámi Duodji lea stuvreme aerpievuekien duedtien vööste maam saemieh leah dorjeme, mearan dïhte orre vaaroemïerhke Sámi Made lea stuvreme dorjesidie mejtie saemieh leah dorjeme, vuesiehtimmien gaavhtan hammoedimmie.

Ođas | Almmuhuvvon

2014 Saemieraerie, laavenjostosne saemien duedtiesiebriejgujmie, aktem evalueradimmiem vaaroemïerhkeste Sámi Duodji tjïrrehti. Nöörjen jïh Såevmien Saemiedigkieh evalueradimmiem ekonomeles dåarjoejin. Konklusjovne evalueradimmiereektehtsisnie lij annje daerpies vaaroemïerhkine Sámi Duodji. Fåantoe lea jieleme rïektemes vaarjelimmiem jïh dåarjoem daarpesje mij jielemem evtede.

- Vihkeles duedtiem jïh saemien hammoedimmiem vaarjelidh jïh nænnoestidh. Daan aejkien Saemiedigkieraerie edtja aktem stuerebe raastendåaresth vaaroemïerhkebarkoem tjïrrehtidh mij maahta positijve illedahkh vedtedh abpe Saapman. Viehkine prosjekteste maahta orre dïenesjh evtiedidh jïh stuerebe maarhkedese rïhpestidh. Saemiedigkie sæjhta maaje meatan årrodh daam barkoem jïh evtiedimmiem orre dïenesjijstie dåarjodh, saemiedigkieraerie Hans Ole Eira (Gk) jeahta.

Daan biejjien saemien kultuvreaerpie ij leah nuekie vaarjelamme. Reektehtse aaj vihtiesti daan beajjetje öörnege vaaroemïerhkeste ij bööremeslaakan juhtieh, daan nuelesne kriterijh, maarhkedefoeresjimmie jïh lisensieradimmie. Evalueradimmie aktem orrestimmiem juvnehti kriterijijstie vaaroemïerhkese Sámi Duodji. Saemieraerie lea tjïelkelaakan barkeme juvnehtimmide bæjjese fulkedh, jïh sæjhta daelie aktem implementeradimmiem Sámi Duodji-mïerhkeste ryöjrehtidh.

Reektehtse aaj tseegkemem orre vaaroemïerhkeste juvnehti, Sami Made, stuvreme dorjesidie mejtie saemieh leah dorjeme, vuesiehtimmien gaavhtan hammoedimmie. Vaaroemïerhke Sámi Made sæjhta tïjjen åvtese jienebi jielemesuerkiej bïjre årrodh, goh musihke/vuelie, dååjresh, beapmoe, lidteratuvre, filme, tjeahpoe jïh plearoeh. Daerpies kriterijidie Sámi Made-mïerhkese gårredidh Saepmesne, joekoen hammoedimmiesuerkien sisnjelen. Laavenjostosne Saemiedigkine nöörjen bielesne, dïhte aadtjen tseegkesovveme kultuvrejielemetjomhpe (Árvu, Sámi Stories, Arctic lavvu, Graveniid) akten seminaarese vaaroemïerhken bïjre ryöjredeminie.

- Sámi Duodji lea joe tseegkesovveme, guktie joekoen vihkeles Sámi Made båata goh akte jïjtse vaaroemïerhke. Naemhtie maehtebe saemien dorjesh enn vielie vaarjelidh. Maehtebe jienebh almetjh jaksedh dorjesigujmie jïh maehtebe vuesiehtidh gubpede dorjesh båetieh, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka (NSR) jeahta.

Dåarjoem dåårjeme Duedtien jielemelatjkoen bijjelen – evtiedimmie jïh skåårvemedåarjoe.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth jallh dov leah gyhtjelassh, gaskesadth saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka, + +47 984 87 576. Guvvie gååvnesieh daesnie: https://www.flickr.com/photos/samediggi/albums/72157687389005730

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!