PRM: Saemiedigkie lea lïhtsegh båatsoeståvrose nammoehtamme

Saemiedigkie jïh Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente leah seamadamme båetijen aejkien nammoehtimmiem båatsoeståvroste vuartasjidh  juktie saemien meatannænnoestimmiem nænnoestehtedh. Daelie Saemiedigkieraerie lïhtsegh båatsoeståvrose 2019-2023 nammoehtamme.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

–  Båatsoeståvroe aktem vihkeles funksjovnem åtna jïh gellie aamhtesh gïetede mah leah båatsoen bïjre. Dan åvteste leam joekoen geerjene mijjieh seamadamme barkedh båatsoen maahtoem ståvrosne nænnoestehtedh. Saemiedigkieraerie lea sov nammoehtimmesne golme lïhtsegijstie jïh sæjjasadtjijste raeriestimmide fulkeme mejtie gaskem jeatjah Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie (NBR) lea buakteme aarebi daan boelhken, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta. 

Saemiedigkieraerie lea daejtie lïhtsegidie båatsoeståvrose nammoehtamme boelhken 2019-2023.

  • Inge Even Danielsen
  • Inger Marie Gaup Eira
  • Leif Anders Somby

Sæjjasadtjh:

  • Bjørn Thomas Åhren
  • Inger Marit Eira Åhren
  • Anders Somby jr

Sïemes nænnoesåbpoe meatannænnoestimmien bïjre

Saemiedigkie nænnoesti gïetedimmesne bïevnesijstie båatsoen bïjre 2016, Saemiedigkie idtji sïjhth lïhtsegh nammoehtidh båatsoeståvrose guktie ståvroe lea jåhteme daan mearan. Saemiedigkie jïh Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente leah rååresjimmiej tjïrrh seamadamme saemien meatannænnoestimmiem jïh båatsoefaageles maahtoem nænnoestehtedh gosse edtja båatsoeståvroem nammoehtidh åvtese.

Saemiedigkieraerie lea lissine nommh raeriestamme åvtehkekandidaatide båatsoeståvrose. Daan beajjetje öörnegen mietie  båatsoelaakesne § 71, Saemiedigkie edtja golme lïhtsegh nammoehtidh mearan staate njieljie lïhtsegh nammohte.  Ståvroeåvtehke veeljesåvva staaten lïhtsegi gaskem.

- Mijjieh aavoedibie akten annje hijven jïh konstruktijve dialogese Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeentine dan guhkiebasse prosessen bïjre staaten nammoehtimmesne ståvroeåvtehkistie jïh jeatjah ståvroelïhtsegijstie, Muotka jeahta.

Raeriestamme laakejarkelimmie ¨idjti Stoerredægkan bïejesovvh

Goevten 2019 aalkoelisnie departemeente raeriestimmiem laakejarkelimmien bïjre govlehtæmman bïeji, mij gaskem jeatjah raeriestimmiem utni jarkelimmien bïjre paragraafeste 71 nammoehtimmien bïjre båatsoeståvroste. Desnie departemeente raeriesti laakem jarkelidh, guktie Saemiedigkie idtji vielie edtjh lïhtsegh  ståvrose nammoehtidh, men meehti. Daate raeriestimmie bååstede geasalgovvi, jïh idtji gïetedæmman bïejesovvh Stoerredigkesne. Stoerredigkien jielememoenehtse daelie proposisjovnem  jarkelimmiej bïjre båatsoelaakesne gïetede.

–  Joekoen hijven mijjieh seamadimh dovne saemien meatannænnoestimmiem nænnoestehtedh, men aaj båatsoefaageles maahtoem jih daajroem saemien gïelen, kultuvren jïh siebriedahken bïjre gosse edtja båatsoeståvroem nammoehtidh båetijen aejkien, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotke jeahta.

Vielie bïevnesh, gaskesadth saemiedigkieraeriem jïh fungereden saemiedigkiepresidentem,  Silje Karine Muotka, tel 98487576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!