PRM: Saemiedigkieraerie lea daelie bijjelen 20,1 millijovnh kråvnah learoevierhtide dåårjeme

Saemiedigkieraerie lea daelie bijjelen 20,1 millijovnh kråvnah dåårjeme evtiedæmman learoevierhtijste. Learoevierhtieh dejtie mah åarjel- jïh julevsaemien saemien mubpiengïeline utnieh leah prioriteradamme dåarjose. Saemiedigkieraerie lea vierhtieh dåårjeme evtiedæmman learoevierhtijste åarjelsaemien gïelesne akten sjïere gïelelïerehtimmiemetodihken mietie mestie mubpiengïelelearohkh funksjovnelle guektiengïeline sjidtieh. Saemiedigkieraerie lea dåarjoem vadteme evtiedæmman mobijleappijste mubpiengïelelearoehkidie noerhtesaemien gïelesne, mij edtja mubpiengïelelïerehtimmiem noerhtesaemien gïelesne radtjoesåbpoe darjodh.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkieraerie vuajna jïh dååjroe tsiehkie dovne noerhte-, åarjel- jïh julevsaemien gïelide lea joekoen laejhtehks.

– Mijjieh geerjene ihke mijjieh daan jaepien budsjedtesne libie maahteme dåarjoem vedtedh mij gïelelïerehtimmiem skreejrehte, maanaj jïh noeri lohkemem nænnoestahta, jïh mij lissine lea sjïehtedamme dejtie mah sjïere learoevierhtieh gïelelïerehtimmesne daarpesjieh, lïhtsege saemiedigkieraeresne Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.

–Gosse lea åarjelsaemien bïjre libie viehkine dåarjoste minngemosth buektiehtamme ellies learoevierhtieh darjodh voestesgïelesne abpe noeredaltesasse, Mikkelsen hååtjoe.

–Mijjieh learoevierhtieh prioriteradamme mij lohkemehaarjanimmiem feerhmie julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelesne, jïh dåarjoem vadteme evtiedæmman smaave gærjide mah leah aelhkie lohkedh jåarhkedaltesasse. Lohkemegærjine akte tjïelke progresjovne jïh daltesejuekeme, mij lea nuhteligs lohkemehaarjanimmesne, Mikkelsen jåarhka.

Saemiedigkien mïelen mietie aaj vihkeles learoevierhtieh duedtesne prioriteradidh juktie dåarjodh jïh saemien kultuvrem jïh aerpievuekien daajroem guhkiebasse sertedh. Daelie edtja learoevierhtiem Duodjegáldu maadthskuvlese jarkoestidh jïh sjïehtedidh julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelese. Lissine saemiedigkieraerie aaj dåarjoem prioriteradamme learoevierhtide duedtesne teemaj mietie åarjelsaemien gïelesne eevre jåarhkedaltesen raajan.

–Beapmoe- jïh healsoefaagine ellies learoevierhtieh fååtesamme saemien gïelesne. Daelie maahtam aavone bæjhkoehtidh mijjieh dåarjoem vadteme akten ohtsijasse mij ulmine åtna aktem learoevierhtieraajroem gaskedaltesasse evtiedidh. Raajroe lea gaajhkine golme saemien gïeline jïh dovne trygkeme jïh digitaale biehkieh åtna, raerielïhtsege Mikkelsen minngemosth jeahta.

Saemiedigkie ohtsemh dåastoeji tjåanghkan 33,2 millijovnh kråvnaj åvteste. – Jalhts daate lea gellie ohtsemh budsjedtemierien muhteste saemiedigkieraerie lea madtjeles ihke mijjieh daan jaepien libie buektiehtamme doh jeanatjommes prioriteradamme suerkieh gaptjedh, Mikkelsen jeahta. Saemiedigkien dahkoesoejkesje evtiedæmman learoevierhtijste boelhken 2015-2018 lea dïhte våarome Saemiedigkien fïerhten jaepien prioriteradimmide.

Doh learoevierhtieh mejtie mijjieh libie vierhtieh dåårjeme edtjieh dej orre learoesoejkesji mietie evtiesovvedh mah gaervies sjidtieh 2019. Mijjen ulmie lea aaj dah mah dejtie orre learoevierhtide darjoeh dejtie geervehtieh golme jïh bielie jaepine.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Mikkel Eskil Mikkelsen, +47 917 42 161. 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!