PRM: – Stoerre vuesiehtimmienuepie saemien lidteratuvrese

Daan jaepien Nöörje edtja åejvielaantine årrodh veartenen vihkielommes gærjameessesne, Frankfurter Buchmesse. Aaj saemien gærjah jïh tjaelijh leah stïeresne desnie. – Daate stoerre vuesiehtimmienuepiem vadta saemien lidteratuvrese mejnie sjuesjedem, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta, mij edtja meatan årrodh gærjameessesne. Saemiedigkieraerie aaj beetnehvierhtieh dåårjeme ihke saemieh leah stïeresne desnie.

Ođas | Almmuhuvvon

Gærjameesse Frankfurtesne, mij öörnesåvva golken, lea veartenen vihkielommes gaavnedimmiesijjie gaskenasjonaale gærjasuarkan. Desnie vielie goh 300.000 guessieh minnieh bijjelen 100 laantijste, 7000 bertemijstie jïh 10.000 journalisth.

Jaepien 2019 Nöörje råållam guessielaantine åådtjeme gærjameessese Frankfurtesne, jïh daate sæjhta jiehtedh Nöörje åådtje sov lidteratuvrem jïh kultuvrem åehpiedehtedh gærjameessesne. Dan gaavhtan akte jïjtse guessiepaviljonge gusnie bööredamme tjaelijh Nöörjeste edtjieh åadtjodh sijjen tjaelijebarkoem våajnoes darjodh.

Sámi lágádus- ja aviisasearvi / Saemien berteme- jïh plaeriesiebrie (SÁLAS) jïh Sámi Girječálliid Searvi/  Saemien Tjaelijesiebrie (SGS) leah meatan juktie saemien lidteratuvrem jïh saemien tjaelijh våajnoes darjodh.

Dåarjoem vadta juktie meatan årrodh

Henrik Olsen (Foto - Åse M.P.Pulk-Sámediggi).JPG
FOTO | Henrik Olsen (Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi)

Gellie saemien tjaelijh leah bööresovveme guessiepaviljongese jïh SGS lea gyhtjelassh åådtjeme meatan årrodh jeatjah öörnedimmine gærjameessesne. Saemiedigkieraerie lea 166 000 kråvnah dåarjojne dåårjeme SGS:se juktie meatan årrodh gærjameessesne.

– Saemien tjaeliji gaavhtan lea vihkeles stïeresne årrodh aktene dan stoerre gaskenasjonaale lidteratuvre-areenesne, joekoen daan jaepien gosse Nöörje lea guessielaante. Daate stoerre nuepiem vadta saemien tjaeliji jïh saemien lidteratuvren bïjre bievnedh, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Saemiedigkieraerie Henrik Olsen lea gærjameessesne golken 13.- 17. b. jïh edtja gaskem jeatjah stïeresne årrodh rïhpestimmieseremonijesne dæjstan, golken 15. b.

– Sjïere nuepie saemien lidteratuvrem våajnoes darjodh

Saemiedigkieraerie aaj dåarjoem vadteme saemien berteme- jïh plaerieseabran (SÁLAS) 200 000 kråvnajgujmie. SÁLAS lea laavenjostosne siebrine NORLA, mij öörnede Nöörje lea meatan Frankfurtesne 2019, hokseme aaj saemien gærjah jïh tjaelijh leah meatan desnie. Gærjameessen sjïekenisnie edtja såemies saemien gærjah eengelske gïelese jarkoestidh goh pryövejarkoestimmieh juktie saemien lidteratuvrem våajnoes darjodh lohkijidie abpe veartenisnie.

– Saemien lidteratuvre lea bielie dehtie nöörjen lidteratuvreaerpeste. Daate sjïere nuepiem vadta saemien lidteratuvren jïh siebriedahkedigkiedimmien bïjre bievnedh jïh dam abpe veartenasse vuesiehtidh, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

23 000 kråvnah aaj dåarjojne vadtasovveme akten saemien bertemasse mij ij leah ektiedamme SÁLAS:asse, Susanne Hætta, juktie våålese Frankfurtesne mïnnedh. Olsen tuhtjie vihkeles saemien bertemh åadtjoeh meatan årrodh daerpies leavlojne, dagkeres dan stoerre gaskenasjonaale lidteratuvre-areenesne.

– Daate stoerre vuesiehtimmienuepiem saemien lidteratuvrese vadta jïh dejnie manne tjarke sjuesjedem, saemiedigkieraerie jeahta.

Dåarjoe vuesiehtæmman teaterestuhtjeste

Saemien lidteratuvre jïh kultuvre sijhtieh våajnoes årrodh abpe gærjameessesne gellielaakan.

Saemiedigkieraerie aaj Beaivváš saemien nasjonaaleteaterem dåårjeme 150 000 kråvnajgujmie. Dah edtjieh gærjameessesne mïnnedh stuhtjine Johan Turin bïjre, jïh edtja teaterestuhtjem gellien aejkien vuesiehtidh dan våhkoen.

– Daate sjiehteles stuhtje meatan vaeltedh, dan åvteste Johan Turi voestes saemien tjaeliejinie ryöknesåvva gærjine“Muitalus sámiid birra”, mij bööti 1910. Manne aavodem dam Frankfurtesne vuejnedh. Gieltege sjædta Frankfurtesne mïnnedh juktie mijjen væjkele tjeahpoe- jïh kultuvrebarkijh fulkedh jïh vuejnedh guktie daate maahta saemien lidteratuvrem lutnjedh akten stuerebe maarhkedese, saemiedigkieraerie Henrik Olsen minngemosth jeahta. 

Jis dov leah gihtjehtimmie jallh gyhtjelassh, gaskesadth Henrik Olsen, tellefovne: +47 907 75 219 jïh/jallh henrik.olsen@samediggi.no

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!