Saemiedigkie dåarjoem vadta Beaivvášen heevehtimmiegærjese jïh konsertese Marja Mortensson jïh KORK:ine

Saemien Nasjonaaleteatere Beaivváš 40 jaepieh heevehte 2021, jïh dan sjïekenisnie edtjieh fotodokumentarihkeles gærjam bæjhkoehtidh. Saemiedigkieraerie 200 000 kråvnah barkose gærjine dåårje.

Ođas | Almmuhuvvon

Beaivváš gieltegs jïh vihkeles histovrijem åtna goh saemien kulturelle premissedeallahtæjja. Jïjnje heannadamme dehtie raejeste teatere tseegkesovvi varke 40 jaepiej juassah goh frijje dåehkie dejnie dramatihkeles heannadimmine deepmesjimmien bïjre Alta-Gouvdageaidnujeanoste, jïh daan biejjien raajan goh akte profesjonelle teatereinstitusjovne mij bïjre jarkan gellien aejkien jaepien mïnnede abpe Saepmesne. Goh bievnije saemien gïeleste jïh kultuvreste Beaivváš joekoen stoerre aarvoem åtna.

«Saemiedigkieraerie heevehtimmiegærjam vuarjesje goh joekoen vihkeles siebriedahkese, jïh saemien nasjonaaleteateren histovrije åehpies sjædta,» saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Åarjelsaemien festivaalen sjïekenisnie Raasten rastah, konserte edtja öörnesovvedh Marja Mortensson jïh Krinkastingsorkesterinie (KORK) Røros gærhkosne skïereden 25. b. daan jaepien. Saemiedigkieraerie 179 000 kråvnah dåårje Raasten rastah-festivaalese daan öörnedæmman.

Konserte aaj meatan saemien tv-produksjovnesne gusnie NRK Sápmi åarjelsaemien aamhtesh jarngesne åtna seamma tïjjen goh festivaale öörnesåvva. Baantedimmie dorjesåvva konserteste maam edtja mænngan vuesiehtidh NRK:sne.

 «Stoerre heannadimmie konserte Rørose bïejesåvva. Naemhtie aaj saemien goltelæjjah åadtjoeh meatan årrodh daam dååjredh sijjen hïejmedajvesne. Gosse konserte lea Røros gærhkosne dellie dïhte aaj sjïere lïhkesvoetem vadta årroejidie», saemiedigkieraerie jeahta.

Jis dov leah gyhtjelassh jallh gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Henrik Olsen tell. + 47 907 75 219, jallh e-påaste: henrik.olsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!