Daelie doh voestes raeriestimmieh orre learoesoejkesjidie maadthskuvlese jïh sïejhme faagide jåarhkeskuvlesne båateme. Saemiedigkie ¨gaajhkesidie haasta lahtestimmine båetedh. .

Vuartesjh raeriestimmide learoesoejksjidie jïh vedtieh lahtestimmieh

Saemiedigkie dam saemien sisvegem tjöönghkeme jïh gegkeste daate bijjieguvvie maahta viehkine årrodh gosse saemien skuvlh, lohkehtæjjah jïh jeatjah ïedtjeladtjh edtjieh lahtestimmine båetedh dejtie voestes raeriestimmide orre learoesoejkesjidie. Lahtestimmiemierie lea gålkoen/rahkan 14. b.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!