Saemiedigkie barka ihke saemieh edtjieh åadtjoeh sijjen gïelem, sijjen kultuvrem jïh sijjen siebriedahkejieledem gorredidh jïh evtiedidh

Raerieh Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaatese

Saemiedigkie ræhpas tjåanghkojde böörede jïh dov raerien bïjre birrie mïsse datne veanhtah Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaate edtja årrodh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!