Saemiedigkie barka ihke saemieh edtjieh åadtjoeh sijjen gïelem, sijjen kultuvrem jïh sijjen siebriedahkejieledem gorredidh jïh evtiedidh

Govlehtimmie raeriestimmine etihkeles njoelkedassi bïjre

Saemiedigkie govlehtæmman jïh govlehtimmiekonferansese böörede raeriestimmien bïjre etihkeles njoelkedasside saemien healsoedotkemasse jïh dotkemasse saemien humaane biologeles materijaalese.

Raerieh Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaatese

Saemiedigkie ræhpas tjåanghkojde böörede jïh dov raerien bïjre birrie mïsse datne veanhtah Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaate edtja årrodh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!