Aerpievuekien daajroe jmaadthskuvlesne

Dåarjoe aerpievuekien daajrose jïh saemien miehtjieåtnose maadthskuvlesne.

Ohtsememierie: Ræhpas ohtsememierie

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh: Maadthskuvlh learohkigujmie mah lïerehtimmiem saemien gïelesne åadtjoeh.

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh: Maahta dåarjoem åadtjodh prosjektide maadthskuvlesne mah eevtjieh evtiedimmiem saemien gïeleste, identiteeteste jïh sertiestimmeste aerpievuekien daajroste. Lïerehtimmieprosjekth finansieradidh mah vïenestallemem jïh vïenevoetem eevtjieh, prosjekth

saemien miehtjieåtnoen jïh aerpievuekien bivtemen jïh göölemen sisnjeli, jïh duedtieprosjekth mah ulmine utnieh aerpievuekien daajroem jïh saemien gïelem sertiestidh.

Saemiedigkie dåarjoem vadta tjïelke prosjektide mah viehkiehtieh guktie learohkh maadthskuvlesne lïerehtimmiem åadtjoeh saemien aerpievuekien daajroen bïjre, jïh mah viehkiehtieh guktie saemien aerpievuekien daajroe meatan vaaltasåvva skuvlen voenges learoesoejkesjinie.

Våaroehtimmieh 2019:

  • Råajvarimmieh/prosjekth mah sijhtieh viehkiehtidh guktie saemien aerpievuekien daajroe vielie skuvlesne åtnasåvva jïh gusnie daajroesertiestimmie båarasåbpoe boelvijste nuerebe boelvide sjugniehtåvva gusnie fokuse lea bïerkenimmie, duedtie jïh saemien gïelelïerehtimmie.
  • Prosjekth gusnie learohkh saemien gïelelïerehtimmiem åadtjoeh praktihkeles barkoen tjïrrh.
  • Lïerehtimmieprosjekth mah viehkiehtieh guktie njaalmeldh soptsestimmieaerpievuekie jïh joejke/vuelie jïh duedtie vielie åtnasuvvieh.
  • Råajvarimmieh miehtjieåtnoen jïh bivtemen/göölemen sisnjeli gusnie fokuse lea saemien gïelelïerehtimmie praktihkeles barkoen tjïrrh.
  • Vïenestalleme.

Man jïjnjem maahta åadtjodh: Dåarjoe 150 000 kråvnaj raajan

Govlehtallije: Raeriestæjja lïerehtimmie Berit Sara S. Buljo, +47 78 48 42 26, raeriestæjja lïerehtimmie Inger Anne Marie Pulk, +47 78 48 42 07

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!