Saemien maanagïerth jïh saemien goevtesh nöörjen maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem vadta saemien maanagïertide jïh saemien goevtesidie nöörjen maanagïertine mah saemien kultuvrem jïh gïelem våaroeminie utnieh.

OBS! Søknadsfrist er endret til 15.05.2020.

Søknadsfrist: 15.05.2020 23:59

Ohtsememierie:  Ræhpas ohtsememierie 15.05.2020 raajan

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh?

Saemien maanagïerth jïh nöörjen maanagïerth saemien goevtesinie.

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh?

Maanagïerth maehtieh dåarjoem åadtjodh juktie saemien maanagïertefaalenassem öörnedidh mij saemien gïelem jïh kultuvrem våaroeminie åtna.

Man jïjnjem maahta åadtjodh?

Maadthmaaksoe fïerhtene goevtesasse lea 70 000 kråvnaj raajan.

30 000 kråvnaj raajan fierhten saemiengïelen maanagïertebarkijasse ellies barkosne, gaertjiedamme bæjjese göökte saemiengïelen barkijidie fïerhtene goevtesisnie. Bielietïjjebarkojde dåarjoe vadtasåvva barkoej stoeredahken mietie.

Govlehtallije: Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57, Kathrine Anti, +47 78 47 41 25

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!