Dåarjoe jïh stipende

Saemiedigkie ovmessie dåarjoeh jïh stipendh reerieh mah viehkiehtieh saemien kultuvreaerpiem vaarjelidh jïh jåerhkedh

Stipende

Gïeleskreejremestipende learoehkidie jåarhkeskuvlesne mah leah saemienööhpehtimmiem veeljeme

Saemiedigkie gïeleskreejremestipendem vadta learoehkidie jåarhkeskuvlesne mej saemien goh faage jåarhkeskuvlesne.Koronavijrusen gaavhtan ohtsememieriem stipendese guhkiedibie suehpeden 22. b. 2020 raajan.

Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Gïele
Søknadsfrist: 22.05.2020 23:59

Stipende jollebe ööhpehtæmman julevsaemien jallh åarjelsaemien gïelesne, jïh saemien gïeleööhpehtimmie studentide maarkasaemien dajveste

Saemiedigkie stipendem vadta studentide mah jollebe ööhpehtimmiem julevsaemien jallh åarjelsaemien gïelesne vaeltieh, jïh studentide maarkasaemien dajveste mah saemien gïeleööhpehtimmiem vaeltieh.Koronavijrusen gaavhtan ohtsememieriem stipendese guhkiedibie voerhtjen 30. b. 2020 raajan.

Gïele / Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh
Søknadsfrist: 30.04.2020 23:59
Søknadsfrist: 25.02.2020 23:59

Dåarjoe

Saemien maanagïerth jïh saemien goevtesh nöörjen maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem vadta saemien maanagïertide jïh saemien goevtesidie nöörjen maanagïertine mah saemien kultuvrem jïh gïelem våaroeminie utnieh.OBS! Søknadsfrist er endret til 15.05.2020.

Gïele / Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Maanagïerte
Søknadsfrist: 15.05.2020 23:59

Prosjekth jïh evtiedimmiebarkoe maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem vadta maanagïertide mah eadtjohkelaakan berkieh saemien gïelh maanagïertesne nænnoestehtedh jïh evtiedidh.

Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Maanagïerte
Søknadsfrist: 01.10.2020 23:59

Dåarjoe evtiedæmman pedagogeles ïebnijste maanagïertide

Saemiedigkie dåarjoem vadta evtiedæmman pedagogeles ïebnijste maanagïertide.

Maanagïerte
Søknadsfrist: 02.04.2020 23:59

Saemien gïelelïerehtimmie maanagïertine

Saemiedigkie dåarjoem maanagïertide vadta mah faalenassem saemien gïelelïerehtimmien bïjre vedtieh.

Gïele / Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh / Maanagïerte
Søknadsfrist: 01.09.2020 23:59

Saemien fealadasse: Evtiedimmie- jïh skåårvemeråajvarimmieh

Saemien fealadasse lea tjïelkestamme goh fealadasse gusnie saemien kultuvrebiehkieh leah akte vihkeles bielie gïehtelimmeste

Jieleme

Kultuvrejielemh: Evtiedimmie- jïh skåårvemeråajvarimmieh

Saemien kultuvrejielemh leah tjïelkestamme goh sïelth jïh jeatjah aktöörh mah darjoeh jïh duekieh kultuvrelle dorjesh goh vaaroeh jallh dïenesjh.

Næringer / Kultur

Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Søknadsfrist: 04.05.2020 23:59

Næringsavtale for duodji: Opptak i duodjiregisteret

For å være kvalifisert til å søke om driftstilskudd og søke om velferdsordninger, må du være registrert i duodjiregistret.

Jieleme
Søknadsfrist: 01.06.2020 23:59

Duedtien jielemelatjkoe: Gïehtelimsdåarjoe

Saemiedigkie maahta gïehtelimsdåarjoem vedtedh aktegsaajhteresïeltide jïh aktsijesïeltide mah leah tjaalasovveme duedtieregisterisne.

Jieleme
Søknadsfrist: 25.10.2020 23:59

Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Sametinget gir tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæringen.OBS! Søknadsfristen er forlenget til 18.5.2020. Selv om det i regelverket står en annen søknadsfrist, så er det 18.5.2020 som er gjeldende søknadsfrist.

Lïerehtimmie jïh learoevierhtieh
Søknadsfrist: 18.05.2020 23:59

Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

Søknadsfrist: 20.04.2020 23:59

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!