Stoerretjåanghkoe skïereden 25. - 28. b.

25.9 - 09:00
28.9 - 15:00

Nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkien leah moenehtsetjåanghkoeh 10. – 14.09.18  jïh Saemiedigkien stoerretjåanghkoe  24. – 28.09. 2018.

 Saemiedigkien stoerretjåanghkoe aalka dæjstan, skïereden 25. b. ts. 09.00 jïh orreje bearjadahken, skïereden 28. b. åvtelen ts. 15.00. Måantan, skïereden 24. b. dåehkietjåanghkoeh.

Saemiedigkien tjåanghkoeöörnegen mietie §9 stoerretjåanghkoeståvroe daam raeriestimmiem buakta aamhteselæstose:

041/18 Konstitueradimmie
042/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
043/18 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
044/18 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
045/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie Saemiedigkien jielemepolitihken bïjre
046/18 Saemiedigkieraerien reektestimmie- Orrestimmie learoesoejkesjevierhkeste Maahtoelutnjeme jïh Maahtoelutnjeme - saemien
047/18 Saemiedigkien reekteme ILO:se 2018
048/18 Saemiedigkien fïerhtenjaepien aamhtese göölemepolitihken bïjre
049/18 Beagkoehtimmie saemien lidteratuvreste
050/18 Bïevnesh dej staaretjïelten laavenjostoelatjkoej bïjre
051/18 Bïevnesh dej regijonaale laavenjostoelatjkoej bïjre
052/18 Finnmaarhkeneeke - Ektiestuvreme
053/18 Saemien gïeledajve

Aamhtsetjaatsegh

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!