Tjåanghkoe Saemiedigkien voereseraeresne - Røros

14.5 - 09:00
16.5 - 15:00

Saemiedigkien voereseraerie tjåanghkoem åtna Rørosesne suehpeden 14. -16. b. Tjåanghkoe lea Bergstaden hotellesne.

Govlehtallije: Seniorraeriestæjja Inga Margrethe Eira Bjørn, 78 48 42 21

Dæjstan, suehpeden 14. b.

9.00 – 11.00: Tjåanghkoeaalkoe. Prosjekt Coming of age in indigenous communities - Båarasåbpoe sjïdtedh aalkoealmetjesiebriedahkesne. Tove Ness

11.00 – 12.00: Gaskebeapmoe

12.00 – 15.30: Tjåanghkoe, aamhtesereereme. Barkoe Saemiedigkien voeresestrategijine

18.00: Gaskebiejjie, Gallas. Vualkoe hotelleste ts. 17.30

Gaskevåhkoen suehpeden 15. b.

09.00 – 11.30: Barkoe Saemiedigkien voeresestrategijine

11.30 – 12.30: Gaskebeapmoe

12.30 – 13.00: Tjåanghkoe, aamhtesereereme, tjåanghkoeryöjredimmieh

13.00 – 14.00: Tjåanghkoe Røros voereseraerine, tjirkijigujmie tjïelten hïejmedïenesjistie jïh Åarjelsaemien reeremeiktedæjjine. Tjåanghkoe lea Raeriegåetesne.

14.00 – 16.00: Barkoe Saemiedigkien voeresestrategijine

18.00 Gaskebiejjie, Bergstaden hotell

Duarstan, suehpeden 16. b.

09.00 – 11.00 Aamhtesegïetedimmie lïegkedimmine

11.00 – 12.00 Tjiehtjelen sistie juhtedh jïh gaskebeapmoe

12.00 – 13.00: Galhkuve jïh gåetide vuelkedh

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!