Stoerretjåangkoeståvroe

Stoerretjåanghkoeståvroe aamhteselæstoem dorje, Saemiedigkien stoerretjåanghkojde gohtjede jïh dejtie stuvrie njoelkedassi mietie Saemiedigkien barkoeöörnegisnie.

Stoerretjåanghkoeståvroen laavenjassh leah gaskem jeatjah permisjovneohtsemh sjæjsjalidh, raeriestimmieh stoerretjåanghkose buektedh dejnie gyhtjelassine mah leah Saemiedigkien barkoeöörnegen bïjre jïh daerpies nænnoestimmieh vaeltedh aamhteseryöjredimmiej bïjre stoerretjåanghkojde.

Stoerretjåanghkoeståvrosne vïjhte lïhtsegh mah veeljesuvvieh stoerretjåanghkoen tjirkijijstie jïh tjirkiji gaskem. Veeljemeboelhken 2017-2021 daah tjirkijh stoerretjåanghkoeståvrosne:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!