Bæjhkoehtimmie applikasjovneste «Saemesth»

Bearjadahken golken 25. b. ts. 13.10 Saemiedigkie applikasjovnem «Saemesth!» bæjhkohte Saemien Jåarhkeskuvlesne Kárášjohkesne.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jih staatetjaelije Anne Karin Olli lægan öörnedimmesne, learohkigujmie Saemien Jåarhkeskuvleste Kárášjohkesne.

Gïelevåhkoen sjïekenisnie Saemiedigkie lea evtiedamme Baakoegærjetjem «Saemesth munnjien» akten applikasjovnese, nommine «Saemesth!» Daate gærja edtja goh murreds bööredimmie årrodh aelkedh saemiestidh voestes gaavnedimmesne, aarkebiejjien jih feestesne. Daesnie ij naan leevles grammatihke, ajve nuhteligs jïh ij dan nuhteligs jiehtegh. Ajve aelkedh saemiestidh.

Baakoegærjetje dorjesovvi kampanjen sjïekenisnie «Saemesth munnjien», men annje jeenjesh dan mietie gihtjieh. Saemiedigkie lea veeljeme dam digitaliseradidh, guktie edtja aelhkie årrodh dam nuhtjedh. Daelie maahtah dam meatan utnedh saaht gusnie leah, dan guhkiem dov lea smarttellefovne. Baakoeh jïh jiehtegh leah åarjel-, julev- jih noerhtesaemien gïelesne jïh naakenh dejstie aaj tjoejefijlh.

saemesth!.jpg

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!