Giellavahkku/Gïelevåhkoe / Giellavahkko – byögkeles rïhpestimmie Oslosne

Giellavahkku/ Giellavahkko / Gïelevåhkoen lea jienebh rïhpestimmieh voenges öörnedimmine bïjre jarkan laantesne. Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo sæjhta dam byögkeles rïhpestimmiem tjïrrehtidh Oslon Saemien Gåetesne måantan, golken 21. b. ts. 17:00.

Ođas | Almmuhuvvon

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!