Madtjeles juktie jienebh maanah saemien maanagïertefaalenassem åadtjoeh

Saemiedigkieraerie lea 15,1 mill kråvnah maanagïertedåarjojne dåårjeme 62 maanagïertide jïh 20 evtiedimmieprosjektide jïh maanagïertematerijellese. Saemiedigkie lea sagke jienebh ohtsemh åådtjeme daan jaepien goh aarebi jaepiej, jïh daelie akte stoerre lissiehtimmie maanijste mah saemien maanagïertefaalenassem åadtjoeh.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Daan jaepien 848 maanah Nöörjesne saemien maanagïertefaalenassine. Dæjman låhkoe lij 758.

– Tuhtjem joekoen hijven Saemiedigkien barkoe maanagïertefaalenassine hijven illedahkh vuesehte. Jiene-jienebh maanah saemien maanagïertefaalenassem åadtjoeh, jïh daate joekoen hijven. Båetijen aejkien gïeleutnijh daejnie maanagïertine gååvnesieh, jïh Saemiedigkien bieleste sïjhtebe aktem tjïelke barkoem utnedh maanaj aarkebeajjan maanagïertine, Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.  

Prioriteradi gïelebarkoem  maanagïertine nænnoestehtedh

DSC_1847.JPG

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget

Dåarjoe lea vadtasovveme 19 evtiedimmieprosjektide gusnie fokuse lea maanagïerti aarkebiejjiegïelem nænnoestehtedh dan voenges aerpievuekien saemien kultuvren tjïrrh.

Gaskem jeatjah dåarjoe lea vadtasovveme jïjtjh saemien gïelebarkijidie, noerhtesaemien giellačeahppi, maanagïertide dovne noerhte- jïh åarjelsaemien dajvesne.

– Prosjekth goh gïelebarkije/ giellačeahppi leah mij akt maam saemiedigkieraerie lea veeljeme prioriteradidh dan åvteste mijjieh sïjhtebe saemien gïelem maanagïertine nænnoestehtedh vielie goh maanagïerten biejjieladtje barkoedåehkie. Dan gaavhtan maanagïerth mieriem åadtjoeh gïelebarkojne gïehtelidh jïh akte vyörtegs vierhtie sjædta joekoen dejtie maanagïertide mah leah saemien åejviejarngine ålkoli, Mikkelsen jeahta.

Daan jaepien joekedimmine Saemiedigkieraerie aaj prioriteradi aktem orre maanagïertefaalenassem tseegkedh. Tråanten tjïelte 300 000 kråvnah åådtje juktie orre saemien maanagïertem tseegkedh Tråanten tjïeltesne.

Saemiedigkieraerie aaj dåarjoem dåårjeme pedagogeles materijellese. Daan jaepien lij ajve akte ohtsije daan öörnegasse. Davvi Girji AS lea 1 568 800 kråvnah åådtjeme juktie materijellepaahkem evtiedidh pedagogeles materijellese mij åtnoem skreejrehte daajesijstie jïh fysiske darjoemijstie.

Dåarjoeh maanagïertide abpe laantesne

Saemiedigkieraerie aaj 7 120 000 dåarjojne dåårjeme saemien maanagïertide jïh saemien goevtesidie nöörjen maanagïertine. Dåarjoe lea daan jaepien joekedamme 31 maanagïertide, dovne privaate jïh tjïelten saemien maanagïertide jïh goevtesidie.

Lissine vadteme 2 535 000 kråvnah dåarjojne saemien gïelelïerehtæmman maanide nöörjen maanagïertine. Daesnie dåarjoem joekedi 31 maanagïertide abpe laantesne.

– Saemiedigkien dåarjoeöörnegh viehkiehtieh joekehtsem darjodh. Maanagïerth abpe Nöörjesne maehtieh daelie sijjen faalenassem nænnoestehtedh jïh maanide aktem buerebe saemiengïeleldh aarkebiejjiem vedtedh dåarjoeöörnegen gaavhtan. Mijjese lea vihkeles maanide jarngesne utnedh jïh barkedh ihke dah edtjieh dam bööremes faalenassem utnedh jïh daan jaepien dåarjoeh leah vihkeles juktie daam ulmiem jaksedh, Mikkelsen minngemosth jeahta.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, mob. +47 917 42 161.

Bilder av Mikkel Eskil Mikkelsen

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!