PRM: Fiskerne må høres i forbindelse med vindkraftprosjekter til havs

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener at konsekvenser for fiskerinæringen må utredes før utbygging av havvindparken Sandskallen-Sørøya Nord utenfor Hammerfest. Sametinget mener at fiskerne må høres i forbindelse med at det foreslås utbygging av havenergi.

Ođas | Almmuhuvvon

Silje Karine Muotka.jpg

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

– Jeg registrerer at høringsinnspillene fra berørte fiskere og fiskeriorganisasjoner er sterkt imot at Sandskallen-Sørøya Nord åpnes for vindkraftproduksjon. Dette begrunnes med meget store negative konsekvenser for fiskerinæringen. Det er behov for å vektlegge naturgrunnlaget for fiskerinæringen, som har vært bærebjelke for disse småsamfunnene i uminnelige tider, sier sametingsråd Silje Karine Muotka, og fremhever at fiskerne må høres i forbindelse med denne saken.

Olje- og energidepartementet har foreslått å åpne to felt for utbygging av havenergi, Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord. Av de aktuelle områdene anser Sametinget at Sandskallen-Sørøya Nord vil kunne ha konsekvenser for naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.

Kunnskap fra «Strategisk konsekvensutredninger for havvind» fra 2013, samt innkomne høringsuttalelser fra den pågående høringen tegner et tydelig bilde av at Sandskallen-Sørøya Nord er et viktig fiskefelt for fiskerisamfunn i det nærliggende området, og både fagetater, Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet samt berørte fiskeriorganisasjoner advarer mot åpning av Sandskallen-Sørøya Nord.

– Dersom Olje- og energidepartementet ønsker å gå imot fagmyndighetenes anbefalinger, bør eventuelle konsekvenser for fiskeri utredes ytterligere før et eventuelt vedtak. En slik utredning bør inneholde vurderinger av hva tap av fiskefeltet vil bety for fiskere som er avhengig av ressursen, samt konsekvensene for tilknyttede arbeidsplasser i mottaksapparat på land, sier Muotka.

Sametinget har bedt om konsultasjoner med Olje- og energidepartementet om saken når høringen er avsluttet og før det fattes en endelig beslutning i departementet.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!