PRM: Sæjhta saemien maanaforumem tseegkedh

Saemiedigkie sæjhta saemien maanaforumem tseegkedh gusnie gaskem jeatjah jearsoe digitaale aarkebiejjie lea bieline dej barkoste.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkie lea meatan orreme Maanatjirkijen jolledaltesetjåanghkosne, mij lea skraejrie Maanatjirkijistie juktie guhkiebasse jïh iktedamme barkojne viehkiehtidh akten jearsoesåbpoe digitaale aarkebiejjien åvteste maanide jïh noeride. Maanatjirkije sæjhta barkoe edtja maanaj reaktide bigkedh maanakonvensjovnen mietie jïh vuajna vihkeles maanah jïh noerh leah meatan daennie barkosne.

Saemiedigkie lij meatan stoerredigkiepresidentine, staateraeriejgujmie, stoerredigkie-politihkerigujmie jïh bijjelen golmeluhkie jeatjah byögkeles instaansigujmie, siebriejgujmie jïh gïehtelimmiejgujmie. Gaajhkesh aktem ektie bæjhkoehtimmiem vuelietjaaleme jïh jïjtjemse unnemes göökte råajvarimmide åeliedamme fïereguhte, mejtie sijhtieh tjïrrehtidh mubpien jaepien.

Mikkel Eskil Mikkelsen underskriver erklæringen.jpg

Mikkel Eskil Mikkelsen underskriver erklæringen

Akte dejstie råajvarimmijste man åvteste Saemiedigkie lea jïjtjemse åeliedamme barkedh lea saemien maanaforumem tseegkedh gusnie gaskem jeatjah jearsoe digitaale aarkebiejjie lea bieline dej barkoste. Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Saemiedigkien bieleste bæjhkoehtimmiem vuelietjeeli.

– Daan biejjien ibie mijjen naan areena gusnie maehtebe digkiedidh jïh soptsestalledh maanajgujmie jïh noerigujmie Saemiedigkesne. Tjoerebe maanajgujmie soptsestalledh jïh ij dej bïjre gosse suerkine barkebe man bïjre dej leah vielie daajroe jïh dååjrehtimmie. Joekoen gosse mijjieh dej digitaale aarkebiejjine barkebe, akte aarkebiejjie man bïjre geerve almetjh eah dan jïjnjem daajroem utnieh dan bïjre, Mikkelsen jeahta.

Saemiedigkie aaj sæjhta konferansem öörnedidh irhkemegyhtjelassigujmie, daan nuelesne digitaale irhkeme goh akte dejstie teemijste. Konferanse edtja barkoetjåanghkoem utnedh gusnie maanah jïh noerh (maanaforume) bööresåvva meatan årrodh. Konferanse aktem faageles bieliem åtna geerve almetjidie mah maanajgujmie jïh jeatjah sjyöhtehke aktöörigujmie berkieh.

– Saemiedigkien gaavhtan lea vihkeles barkedh guktie gaajhkh maanah jïh noerh jearsoesvoetem jïh feerhmemem dååjroeh gaajhkine areenine gusnie leah, mejtie lea fysiske jallh digitaale. Mijjieh daejrebe saemien maanah jïh noerh daamtaj dååjroeh aassjoelahtesh, irhkemem jïh sïerredimmiem Nöörjesne, ov-jearsoe aarkebiejjie. Ibie dan jïjnjem dan bïjre daejrieh, jïh manne aavodem aktem saemien maanaforumem tseegkedh laanteraastaj dåaresth goh akte råajvarimmie, saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta.

Sov håaloemisnie sitaath digitaale meedijijstie neebni mah rasisteles lahtestimmieh utnieh saemiej bïjre. Ij lij vielie goh göökte våhkoen båeries sitaath mah lin veedtjesovveme sosijaale meedijijstie, mænngan Girjas sïjte Sveerjesne reaktam vitni vijremen jïh göölemen bijjeli reeredh, jïh dan mænngan vesties irhkeme bööti saemiej vööste sosijaale meedijinie, jïh gusnie aaj heesti saemieh buvvedh.

– Minngemes tïjjen libie gaatesjen vuajneme jienebh dagkerh rasisteles lahtestimmieh, jïh vuejnebe narrahtihks lahtestimmieh saemiej vööste meedijinie jïh joekoen nedtedigkiedimmine sagke vïerrebe sjïdteme jïh akten daltesesasse jakseme maam tjuara itjmieslaakan vaeltedh. Hævvi Saemiedigkie aaj sæjhta eadtjohkelaakan barkedh juktie jearsoes digitaale aarkebiejjiem åadtjodh. Hævvi edtja meatan årrodh daennie vihkeles barkosne, Mikkelsen jeahta.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth jallh dov leah gyhtjelassh, gaskesadth saemiedigkieraeriem Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!